Etikk, moral og normer

Begreper i etikken

Av Leif-Runar Forsth

Artikkelen tar for seg følgende hovedpunkter:

  • Etikk
  • Moral
  • Normer
  • Verdier
  • Skikk og bruk

 

Etikk

Ordet etikk kommer fra det greske ordet ethikos som er adjektivformen av substantivet ethos. Det betyr sedvane, skikk og bruk o.l. Opprinnelig betydde ordene etikk og moral det samme. Også i dag brukes ordene om hverandre og i samme betydning. Å si at noe er etisk høyverdig, betyr det samme som å si at det er moralsk høyverdig. Og tilsvarende mener vi det samme med uetisk som med umoralsk. I dagligtalen bruker antakelig de fleste ordene etikk og moral om hverandre.

Mange bruker i dag ordene etikk og moral i forskjellig betydning. Moral er da de reglene og retningslinjene som vi mener er riktige og/eller som vi følger. Etikken er da teorien om moralen, begrunnelsen for moralreglene og sammenhengen mellom de forskjellige moralske reglene. Ordet etikk kan da brukes i betydningen morallære, moralfilosofi eller moralteori.

Til toppen

 

Moral

Ordet moral kommer fra det latinske ordet moralis som igjen er avledet fra ordet mos. Mos betyr sed eller skikk. I dag brukes ordet moral om de normer, verdier og holdninger som hevdes og/eller praktiseres av enkeltmennesker eller grupper. Moralen forteller oss hva som er riktig eller galt.

Moral kan også brukes i betydningen entusiasme, utholdenhet, mot og vilje, for eksempel i sammensetningen kampmoral. I arbeidslivet bruker vi ordet moral i begge disse betydningene. Når vi sier at noen har en god arbeidsmoral, kan vi både mene at vedkommende oppfører seg ifølge de aksepterte moralske regler og retningslinjer, og at hun arbeider med ansvarsbevissthet og entusiasme.

Moral er derfor både å vite hva som er riktig og galt og å etterleve dette i praksis. Moralreglene kan være utformet som overordnede prinsipper eller som helt konkrete retningslinjer og regler for hvordan vi skal handle.

Til toppen

 

Normer

Ordet norm kommer fra det latinske ordet norma som betyr snekkerens vinkel. I dag betyr ordet norm en regel, retningslinje eller vanlig oppfatning av hvordan noe skal være. Vi sier for eksempel at noe oppfyller visse kvalitetsnormer når det er i overensstemmelse med de kvalitetskravene som gjelder på området.

De moralske normene brukes til å finne ut og vurdere om noe er riktig eller galt. I arbeidslivet kan en moralsk norm (regel/retningslinje) være at et produkt ikke skal være helse- eller miljøskadelig. Normene kan også ha etisk betydning på en mer indirekte måte. Det kan være en kvalitetsnorm at visse tekniske spesifikasjoner skal oppfylles. Disse spesifikasjonene i seg selv behøver ikke å ha noe med moral å gjøre. Men hvis det er en felles forståelse eller underforstått avtale om hvilke kvalitetsspesifikasjoner slike produkter skal oppfylle, kan det være et moralsk krav om hederlighet å oppfylle disse.

Til toppen

 

Verdier

Verdier er alt det som kan oppfylle våre ønsker og behov. Eller sagt med andre ord; alt som er verdifullt for oss. Eksempler på verdier er: Penger og andre materielle ting, trygghet, frihet, helse, tilhørighet, ren natur, menneskeverd, respekt og mulighet til selvrealisering. Enkelte verdier er mål i seg selv, for eksempel kjærlighet og selvrealisering. Andre kan være hjelpemidler til å nå andre verdier. Med penger kan vi kjøpe oss både det ene og det andre og en bil kan frakte oss til andre verdier vi ønsker å nå.

Mange av våre verdier er det vi kaller moralske verdier, for eksempel sannhet, medmenneskelighet, ansvar og hensynsfullhet. Disse verdiene ligger til grunn for moralen og de moralske normene. Andre verdier kan være avledet av de grunnleggende verdiene eller av de moralnormene som følger disse. Fra verdien ærlighet kommer den moralske regelen om at en ikke skal stjele eller lyve.

Også de verdier som vi vanligvis ikke vil kalle moralske, kan ha moralsk betydning. De fleste mennesker arbeider blant annet for å tjene penger. Selv om penger i seg selv ikke regnes som en moralsk verdi, er det en moralsk verdi at de som selger sitt arbeid, skal ha en rettferdig økonomisk godtgjørelse for dette.

Til toppen

Skikk og bruk

Opprinnelig er ordene moral og etikk brukt i betydningen skikk og bruk. Fremdeles brukes de på denne måten. Når vi snakker om god advokatskikk, forretningsskikk eller lignende, mener vi hva som er vanlige krav til oppførsel, både faglige og etiske.

Denne språkbruken er noe mer enn en ren overlevning. Den viser at vi fremdeles oppfatter det som et moralsk krav å utføre et yrke eller en arbeidsoppgave i overensstemmelse med de krav som vanligvis stilles til disse.