Kurs

IPOs kurs

Om IPOs kurs

Tilpassede kurs
IPO holder først og fremst bedriftsinterne kurs. Disse blir tilpasset din organisasjon og medarbeidernes behov og forutsetninger. Vi kan gjøre slike tilpasninger fordi vi har utviklet alle våre kurs selv. Les mer på siden
Tilpassede kurs.

Pedagogiske prinsipper

IPOs opplæring baserer seg på følgende prinsipper:

Aksjonslæring – Lær ved å gjøre IPO tror at de typer ferdigheter IPO bidrar til, læres best ved å gjøre dem. Våre kurs inneholder derfor praktisk trening. Prosesslæring står sentralt i dette. Vi bruker ofte prosesser tilsvarende de som brukes i dagliglivet. Vi har mer enn 25-års erfaring med aksjonslæring og refleksjonslæring.

På-jobben-læring Læring i arbeidslivet (og livet ellers) skjer først og fremst via læring av erfaring. IPOs bistår derfor også i prosesser på arbeidsplassen for å trene inn gode varianter av disse og for å bidra til bedre læring av de erfaringene som gjøres.

Refleksjonslæring Refleksjon står sentralt både i kursene og på-jobben-læringen. Refleksjonen består av å tenke gjennom og diskutere det en har erfart. Dette kan også knyttes opp mot andre erfaringer, bedriftens visjoner og strategi og annet som kan være aktuelt. IPO leder refleksjonsprosessene og kan også bidra til refleksjonene med kommentarer og råd.

Forelesninger og foredrag Det finnes også kunnskaper der det er nødvendig med formidling av andres kunnskaper og erfaringer via forelesninger. På IPOs kurs er korte forelesninger ofte brukt som innledninger for å forklare praktiske øvelser. Eller til å trekke ut erfaringer fra disse.

Tidligere kursdeltakeres uttalelser
IPO evaluerer sine kurs og deltakerne sier sin mening. Eksempler er:

Tidligere kursdeltakeres uttalelser.

Se også kursdeltakernes uttalelser for de enkelte kurs.

Kurstemaer

Kurs i Kreativitet

Kurs i Etikk

Kurs i Ledelse – Lederskap

Kurs i organisasjonsutvikling

Kurs i filosofi

Kurs i Hurtiglesing

Hurtiglesing – Superlesing – Fotolesing

Kurs i kommunikasjon

Kurs i personlig utvikling

 

Du er din viktigste lærer

På de fleste av IPOs kurs er deltakerne selv sine viktigste lærere. De må selv gjøre sine erfaringer og lære av disse.

De bringer også med seg mange tidligere erfaringer som IPOs prosesser lærer dem å reflektere over.

De andre deltakerne har også sine erfaringer, kunnskaper, tanker og følelser. Disse kan også være viktige kilder for andres læring. Den nest viktigste lærer på kursene er derfor de andre deltakerne.

Først på tredje plass kommer IPOs konsulenter. Våre bidrag er å legge forholdene til rette, lede gjennom et velkomponert kurs, lede prosessene, bidra til å trekke lærdom ut av disse og forelese nytt stoff.

Prosesslæring

Vår erfaring er at prosesslæring gir:

  • Bedre læring.

  • Høyere engasjement.

  • Større dyktighet til å lære av egne og andres erfaringer.