Kurs styreetikk

Kurs i styreetikk

Mål for kurs i styreetikk

 • Gi deg en forståelse av hva etikk er og hvilken innflytelse etikken kan ha på organisasjonen, styret og forholdet til andre.

 • Bidra til at du kan bruke etikk som virkemiddel i ditt arbeid i styret og til beste for bedriften.

 • Gi deg framgangsmåter for å utvikle et styres og en organisasjons etikk.

 • Via dette bidra til at du kan fungere bedre som styremedlem og styreleder og dermed også ivareta ditt styreansvar bedre.

Etiske krav til styremedlemmer
Styreetikk inneholder to hovedelementer.

Det ene er det profesjonsetiske krav om å gjøre en god jobb som styremedlem.

Det andre er å sørge for at du selv som styremedlem og styret som helhet opptrer ifølge de allmennetiske krav i samfunnet og de etiske krav som gjelder i arbeidslivet. I dette ligger også at styret er den øverste ansvarlige for etikken i organisasjonen.

Økende krav til styremedlemmer
Det er både internasjonalt og i Norge en økende oppmerksomhet om styrenes funksjon. En av grunnene til dette er at styret er en ressurs som kan utnyttes på en bedre måte. Et godt sammensatt og et godt fungerende styre kan gjøre en verdifull innsats for sin organisasjon.
Det er også klare tendenser til at samfunnets etiske krav til styrer øker. Dette er delvis en følge av den økte oppmerksomheten omkring styrer og av de økte krav til etikk i næringslivet og samfunnet forøvrig.

Effektivitet, trivsel og lønnsomhet
En god etikk i en organisasjon kan føre til:

 • Høyere motivasjon

 • Høyere effektivitet

 • Mindre sykdom

 • Bedre lønnsomhet

 • Bedre trivselBedre samarbeid

 • Felles mål og verdier

 • Større anerkjennelse

Temar i kurs i styreetikk

Kursets tar opp følgende temaer:

Verdier, normer, etikk og moral
Forklaring av begreper – Etikkens betydning i en organisasjon og for styrer – Hvordan arbeide med og utvikle en organisasjons etikk.

Faglige krav til styremedlemmer
Kompetanse – Kapasitet – Integritet – Uavhengighet.

Styrets etiske ansvar
Etisk ansvar som enkeltmenneske og styremedlem – Ansvar for styrets opptreden som kollegium – Ansvar for bedriftens etikk.
Styrets etiske ansvar inkluderer også ansvaret for viktige deler av bedriftens områder som: Formelle forhold – Visjon – Strategier – Forretningsplaner – Markedsprofil og markedsplaner – Personalet – Eiendeler – Budsjetter – Økonomisk rapportering – m.m.

Styrets etiske oppgaver
Følge lover og regler – Ivareta aktører som eiere, ansatte, kunder, leverandører og samfunnet forøvrig – Hjelpe daglig leder – Utvikle bedriftens etikk – Utøve etisk ansvar i egne forhandlinger og beslutninger.

Etiske problemstillinger
Forholdet til interessegrupper – Habilitet – Uenigheter og konflikter – Kunnskaps- og innsiktsplikt – Lojalitet – Sko deg ikke på bedriftens bekostning.

Etiske retningslinjer for styrer
Etiske retningslinjer for styrer tar ofte for seg: Forholdet til styrevervet – Forhold til bedriften – Forhold til de ansatte – Forhold til andre aktører – Forholdet til samfunnet.

 

Undervisningsmetoder

Teori, gruppeoppgaver og egenrefleksjon
Kurset baserer seg på forelesninger, egenrefleksjon og gruppearbeid.

Praktiske eksempler og “cases” er kjernen i kurset

Litteratur

IPOs nettsted inneholder mye stoff om etikk. Du finner dette via menyvalget “Litteratur”

Viktige eksempler er:

Styreetikk
av Leif-Runar Forsth

Også artiklene om etikk for ledere, er aktuelle for styremedlemmer.

Lederetikk

Lederetikk – En undersøkelse
av Terje Kato Stangeland og Leif-Runar Forsth

Oppgaver til refleksjon og diskusjon
av Leif-Runar Forsth

Styreetikk
av Leif-Runar Forsth

Etikk for ledere

Etikk og lederskap
av Leif-Runar Forsth

Etikk for ledere:
Bakgrunn for og forslag til innhold og form på tiltak for å utvikle lederes etikk av Leif-Runar Forsth

Et Rotary program for etisk bevisstgjøring
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik
Et selvinstruerende opplegg for Rotarymøter om lederetikk og/eller yrkesetikk

Menneskesyn i moderne organisasjoner
av Terje Kato Stangeland
PDF-filen for denne:
Menneskesyn i moderne organisasjoner

Verdiledelse
av Leif-Runar Forsth

Oppgaver til refleksjon og diskusjon
av Leif-Runar Forsth