Lederetikk undersøkelse

Lederetikk – En undersøkelse

Av Terje Kato Stangeland og Leif-Runar Forsth, IPO AS

 

  • En undersøkelse foretatt blant ledere som er medlem av Tekna (tidligre Norske Sivilingeniørers Forening – NIF) viser at det viktigste for etikken i en organisasjon, er ledernes egen etikk. Dette bekreftes av andre undersøkelser. Både bruk verdigrunnlag og etiske treningsprogram kan gi en styrket etikk.

 Etikken og en organisasjons funksjonsdyktighet

I de seinere år har det vært en økende interesse for etikk i arbeidslivet. En av årsakene til dette er rene menneskelige hensyn. Monsen, Eklund og Hals (1995) fant en klar sammenheng mellom et dårlig psykososialt miljø og smerter i muskel-/skjelettsystemet. Einarsen m.fl. (1995) fant at omtrent 5% av arbeidstakerne ble mobbet av og til eller ofte. Hele 18% svarte at de enten mobbet selv eller at de opplevde mobbing på jobben som en alvorlig belastning i det daglige arbeidet. 27% mente at mobbing på deres arbeidsplass førte til redusert effektivitet. Kiles (1990) undersøkelse bekrefter at psykisk mishandling uten tvil er et stort problem i norsk arbeidsliv. Mobbing fører ikke bare til vantrivsel og redusert effektivitet, men i de alvorligste tilfeller til store menneskelige tragedier for de som rammes hardest.

Denne reduksjonen i produktivitet, effektivitet og trivsel har også direkte økonomiske konsekvenser for en bedrift. Etikken påvirker også økonomien på andre områder. For det første vil kriminalitet og det det koster å beskytte seg mot denne, koste penger. Enda viktigere er kanskje at lav moral kan føre til en dårligere ivaretakelse av de ressurser bedriften er satt til å ivareta og til lavere arbeidsmoral. På sikt har derfor den enkelte bedrift og det norske samfunn som helhet, rett og slett ikke råd til en dårlig etikk. Vi kan oppsummere problemstillingen slik: En god, hensiktsmessig etikk gir bedre ivaretakelse av mennesker og materielle verdier, større ansvarsfølelse og høyere engasjement og innsats. De formelle reglene kan bare til en viss grad fremme ønsket atferd. Samspillet mellom mennesker reguleres først og fremst av mer uformelle regler som gis av etikken og moralen.

Det er gjort en rekke undersøkelser av hva som påvirker en organisasjons etikk og hvordan denne kan utvikles. Aarum, Demirel, Hole, Stangeland og Waitz (1995) (ADHSW) utførte en spørreundersøkelse for Norske Sivilingeniørers Forening (NIF) (nå Tekna). Spørreskjemaet ble sendt ut til ca. 900 tilfeldig valgte medlemmer i NIF som var registrert som ledere, f.eks. sjefsingeniør, teknisk sjef, daglig leder eller administrerende direktør. Samtlige var bosatt i Norge. 311 ledere returnerte spørreskjemaet. Dette gir en svarprosent på ca. 35%. Deler av resultatene er tidligere publisert av ADHSW.

De fullstendige resultatene fra spørreundersøkelsen er presentert i Stangeland (1996).

Denne artikkelen gjennomgår de viktigste resultatene fra denne undersøkelsen og drøfter disse i forhold til andre norske og utenlandske undersøkelser.

 

Personalia

De 311 lederne fordelte seg slik (tallene er i %):

Kjønn:

Kvinne 5

Mann 95

Alder:

<30 år 5

31-40 år 21

41-50år 39

51-65år 26

>65år 9

 

Ledernivå:

Toppleder 25

Annet nivå 75

Ansatt i:

Privat 74

Offentlig 26

 

Organisasjonen er:

Norsk 78

Multinasjonal 22

Organisasjonens størrelse:

<20 ansatte 11

21-99 19

>100 ansatte 70

Krav som bør stilles til ledere

Undersøkelsen stilte spørsmål om hvilke krav som bør stilles til ledere. Tabellen under viser andelen i % som var Helt enig eller Enig i at kravene burde stilles.

Krav som må stilles til ledere

Tallene er i %

Helt enig         Delvis

eller enig         enig

Ledere skal ikke misbruke sin stilling for å skaffe seg personlige fordeler             98             1

Ledere skal støtte, veilede og oppmuntre sine medarbeidere                               96             1

Ledere skal sette klare mål og krav til medarbeiderne                                      94             4

Ledere skal vise respekt for sine medarbeidere                                               94             4

Ledere har ansvaret for å nå målene som bedriften har satt                               92             5

Ledere skal ikke holde tilbake opplysninger som de er pålagt å informere om       92             6

Ledere skal fremme et godt arbeidsmiljø                                                       92             7

Ledere skal ta konsekvensene av sine handlinger                                             91             7

Ledere skal gjennom egne handlinger være et forbilde for de andre i organisasjonen 88         9

Ledere skal aldri handle i strid med de lovene som gjelder i det landet de opererer i 86         9

Ledere skal være lojale overfor sin bedrift                                                         85         11

Ledere skal fremme like muligheter for menn og kvinner                                     85         10

Ledere skal være lojale overfor de beslutninger som er fattet                                 83         13

Ledere har ansvar for at det blir gitt fullstendige og korrekte opplysninger om prod.     79         16

Ledere skal være lojale overfor sine medarbeidere                                                 78         16

Ledere skal fremme like muligheter for alle, uansett etnisk opprinnelse                     71         16

Ledere har ansvar for egne produkter og konsekvensene av disse                               69         26

Ledere skal ta ansvar for miljøet                                                                         69         23

Lederen skal fratre sin stilling dersom han ikke mestrer sine oppgaver som leder         66         25

Ledere skal holde seg oppdatert mht. nye lover og avtaler                                         63         28

Ledere skal alltid handle i overensstemmelse med bedriftens interne regler                 61         27

Ledere har ansvaret for medarbeidernes læring og utvikling                                     56         34

Ledere skal alltid ivareta eiernes interesser                                                         35         41

Ledere skal bevare kulturelle verdier                                                                    33         34

Ledere skal kun samarbeide med bedrifter som har høy etisk standard                         27         36

Ledere skal engasjere seg i samfunnsutviklingen                                                     26         38

Tabellen gir neppe et bilde av hvor mange ledere som virkelig etterfølger disse kravene, kanskje ikke engang hvor mange som virkelig mener at de bør følge dem. Svarene viser rett og slett hvor mange som har krysset av Helt enig, Enig eller Delvis enig at kravene bør stilles til ledere. Det som imidlertid går klart fram av denne typen undersøkelser, er hvordan de forskjellige kravene vurderes i forhold til hverandre.

Tabellen viser helt klart at lederne har lagt størst vekt på integritet, de skal ikke misbruke sin stilling for å skaffe seg personlige fordeler. Nesten like høyt kommer krav som er direkte knyttet til lederfunksjonen. Det er å sette mål og krav og å støtte, veilede og oppmuntre medarbeiderne. Konklusjonen støttes ved at utsagnet “Ledere skal ta konsekvenser av sine handlinger”, har oppnådd hele 91%.

Lavere ned på listen, men fremdeles med en oppslutning på 85%, kommer kravene om lojalitet overfor egen bedrift og at den skal fremme like muligheter for menn og kvinner.

Markert lavere kommer ansvaret for miljøet og konsekvensen av egne produkter. Her er 69% helt enig eller enig i utsagnet.

Kanskje overraskende for mange, kommer kravet “Lederne skal alltid ivareta eiernes interesser” nesten nederst med bare 35%. Kravet om å bevare kulturelle verdier og engasjere seg i samfunnsutviklingen scorer enda lavere.

Undersøkelsen tyder på at norske ledere er meget bevisste selve lederrollen og hvilket ansvar den pålegger dem i forhold til bedriften og sine medarbeidere. De fleste, dog langt færre, mener også at lederne skal ta ansvar for miljøet. De tar ikke like stort hensyn til andre interesser utenfor bedriften, ikke engang til eiernes.

Hovedkonklusjonen fra undersøkelsen er at det er større likheter enn forskjeller mellom de forskjellige gruppene av respondenter, dvs. om de er kvinne eller mann, privat eller offentlig ansatt eller hvilken alder de har. Det er imidlertid noen forskjeller. I tabellene under viser vi de utsagn der det har vært størst forskjell mellom de forskjellige gruppene. Tallene viser andelen som svarte Helt enig eller Enig.

Kvinne eller mann

Tallene er i %

Kvinne     Mann

Lederne skal fremme like muligheter for alle,                     93             70
uansett etnisk opprinnelse.

Lederne skal bevare kulturelle verdier                               13             35
Lederne skal engasjere seg i samfunnsutviklingen                 6             27

Lederne skal være lojale overfor de beslutninger                   63             84
som er fattet

Lederne skal være lojale overfor sine medarbeidere                 94             77

Lederne skal kun samarbeide med bedrifter som har                 44             27
høy etisk standard

På grunn av det lave antallet kvinner som deltok i undersøkelsen (16), kan vi ikke feste altfor stor lit til tallene i seg selv. Det som imidlertid kan være signifikant er hvilke utsagn det er størst forskjell mellom det kvinnen og mennene i undersøkelsen har svart. Det er klart flere menn enn kvinner som mener at lederne skal være lojale overfor de beslutninger som er fattet. På den annen side er det langt flere kvinner som mener at lederne bør være lojale overfor sine medarbeidere. Det er også klart flere kvinner som er enige i utsagnene om like muligheter uansett etnisk opprinnelse og at den skal kunne samarbeide med bedrifter som har høy etisk standard. Derimot er det markert flere menn enn kvinner som mener at lederne skal engasjere seg i samfunnsutviklingen og bevare kulturelle verdier.

Den neste tabellen viser de utsagnene der det var størst forskjell mellom svarene fra de som var ansatt i privat eller offentlig sektor.

Offentlig eller privat ansatt

Tallene er i %

Privat     Offentlig

Lederne skal holde seg oppdatert mht. nye                             64             57

lover og avtaler

Lederne skal alltid ivareta eiernes interesser                         33             40

Lederne har ansvaret for medarbeidernes læring                     58             51

og utvikling

Lederne skal aldri handle i strid med de lovene som                 85             91

gjelder i det landet de opererer i

Lederen skal støtte, veilede og oppmuntre sine medarbeidere     97         92

Som det går fram av tabellen er det små forskjeller mellom hva lederne i privat og offentlig sektor svarer i forhold til forskjellene pga. kjønn eller alder. De private lederne scorer høyest om utsagnene om klare mål og krav til medarbeiderne og at de skal støtte, veilede og oppmuntre dem. De legger også større vekt på at en leder skal holde seg oppdatert mht. nye lover og avtaler. De offentlige lederne scorer høyest på utsagnet om alltid å ivareta eiernes interesser og å aldri handle i strid med de lovene som gjelder.

Toppleder eller annet nivå

Tallene er i %

Toppleder     Annet nivå

Ledere har ansvaret for medarbeidernes læring og utvikling                 68                 52

Ledere skal alltid ivareta eiernes interesser                                      47                 32

Lederne skal fratre sin stilling dersom han ikke mestrer sine                74                 64
oppgaver som leder

Ledere skal være lojale overfor sine medarbeidere                              84                 75

Ledere skal være lojale overfor sin bedrift                                         92                 84

Forskjellene mellom utsagnene på ledere på forskjellige nivåer, er mindre enn for forskjellene pga. kjønn eller alder. Et markert resultat er at det er topplederne som er mest enige på alle de fem utsagnene der det er størst forskjell mellom dem og ledere på annet nivå. Dette er en tendens som går igjen for de fleste av de andre utsagnene i undersøkelsen, topplederen er gjennomgående mer enige i utsagnene enn ledere på annet nivå.

Alder

Tallene er i %

                                                    <30 år     31-40 år     41-50 år     51-65 år     >65 år

Ledere skal alltid ivareta eiernes interesser         60         34             31             37                 28

Ledere skal holde seg oppdatert mht. nye             71         55             56             70                 82
lover og avtaler

Ledere har ansvaret for å nå målene som             77         92             92             99                 86
bedriften har satt

Lederen skal fratas sin stilling dersom                 71         51             67             73                 71
han ikke mestrer sine oppgaver som leder

Ledere skal aldri handle i strid med de                 71         92             92             87                 90
lovene som gjelder i det landet de opererer i

Tabellen viser at det er større forskjeller mellom svarene fordelt etter alder enn delt etter de andre faktorene vi har sett på. Hvilken aldersgruppe som har høyest grad av enighet, varierer fra utsagn til utsagn. Det er vanskelig å se noen gjennomgående tendens. Et markert resultat er at lederne under 30 år, hele 60%, er enige i at de alltid skal ivareta eiernes interesser, mens gjennomsnittet er 35%.

 

Motivasjonsfaktorer

Lederne i undersøkelsen svarte på spørsmålet: “Hva betyr mest for deg i ditt arbeid?” De fikk oppgitt seksten motivasjonsfaktorer og skulle sette kryss ved de tre de fant viktigst. Tallene viser prosentandelen som har satt et kryss ved den aktuelle faktor.

Ledernes motivasjonsfaktor

Tallene er i %

Totalt     Kvinne     Mann     Toppleder     Annet nivå     Offentlig     Privat

Oppnå resultater gjennom andre                     39         13             41             48                 37             53             33

Relasjon til medarbeidere                             35         38             35             47                 32             35             35

Personlig utvikling                                       33         31             34             23                 37             32             35

Anerkjennelse                                             33         25             34             27                 35             34             32

Selve arbeidet                                             32         56             31             36                 32             32             33

Vekst for bedriften                                       21         19             21             32                 18             10             25

Lønn                                                         21         19             21             9                   23             18             21

Ansvar                                                      20         25             20             16                 21             22             19

Trygghet                                                   19         31             19             17                 19             25             17

Prestasjoner                                              19          6               20             21                 18             18             19

Faglig utvikling                                         18         31               17             11                 20             18             17

Annet                                                       3            0                 3             5                 2                 1             3

Makt                                                       2             6                 2             0                 3                 1             2

Status                                                     1             0                 1              0                 1                 1             1

Karriere                                                 1             0                 1               0                 1                 0             1

Frynsegoder                                             0             0                 0             0                 0                 0               0

På en klar topp, totalt sett, kommer “Oppnå resultater gjennom andre”. Dette er en nesten ordrett definisjon av hva ledelse går ut på. Forholdet til medarbeiderne, personlig utvikling, anerkjennelse og selve arbeidet kommer også høyt på topp. Først nede på sjette og sjuende plass kommer vekst for bedriften og lønn, med markert lavere score enn de som oppnår høyset. Et meget markert resultat er hvor få som velger motivasjonsfaktorer makt, status, karriere og frynsegoder. Konklusjonen er derfor at disse motviasjonsfaktorene er av liten betydning i forhold til de øvrige.

Ifølge undersøkelsen legger kvinner mindre vekt på å oppnå resultater gjennom andre enn menn, 13% i forhold til 41%. Derimot synes selve arbeidet å være viktigere for kvinner enn menn, 56% mot 31% og trygghet, 31% mot 19%. Faglig utvikling synes også viktigere for kvinner enn for menn, mens prestasjoner kjennes mindre viktige.

Sammenlikner vi resultatene for toppledere med ledere på annet nivå ser vi at det er markert viktigere for toppledere å oppnå resultater gjennom andre, 48% mot 37%, og relasjonen til medarbeiderne, 47% mot 32%. De legger også markert mer vekt på vekst for bedriften, 32% mot 18%. Tabellen viser at lønn er av liten betydning som motivasjonsfaktor for toppledere, bare 9% har valgt dette som en av sine tre viktigste motivasjonsfaktorer, mens 23% for ledere på annet nivå. Ledere på annet nivå legger større vekt på personlig utvikling enn toppledere, 37% mot 23%, og på anerkjennelse, 35% mot 27%.

Det er i hovedsak samsvarende oppfatninger mellom ledere i det offentlige og private. Undersøkelsen viser imidlertid noen få markerte forskjeller. Lederne i det offentlige er mer motivert av å oppnå resultater gjennom andre enn ledere i private, 53% mot 33%. På den annen side er ledere i det private mer motiverte av vekst for bedriften enn ledere i det offentlige, 25% mot 10%. Lønn ligger langt fra å være den viktigste motivasjonsfaktoren både for ledere i det offentlige og private. For begge grupper kommer makt, status, karriere og frynsegoder langt nede som motivasjonsfaktor.

Motivasjonsfaktorene for forskjellige aldersgrupper

Tallene er i %

Totalt     <30 år     31-40 år     41-50 år     51-65 år     >65 år

Oppnå resultater gjennom andre                 39         12             28             42             49             38

Relasjon til medarbeidere                         35         29             30             38             34             41

Personlig utvikling                                   33         65             36             40             25             7

Anerkjennelse                                         33         47             36             37             29             14

Selve arbeidet                                         32         12             31             27             34             69

Vekst for bedriften                                   21         12             17             24             20             28

Lønn                                                     21         18             25             18             24             14

Ansvar                                                 20          12              13             21            26             21

Trygghet                                               19         24               19            18             20             21

Prestasjoner                                           19         29               19           19             20             10

Faglig utvikling                                     18          41               31           13             13             14

Annet                                                   3             0               5             3             3                 0

Makt                                                   2              0               5             2             0                 3

Status                                                 1               0               3             1             1                 0

Karriere                                             1               0                3             1             0                 0

Frynsegoder                                         0               0                0             0             0                 0

Hovedkonklusjonen er at det er store samsvar mellom motivasjonsfaktorene for de forskjellige aldersgrupper. Det er imidlertid noen markerte forskjeller. De yngste oppgir å bli minst motivert av å oppnå resultater gjennom andre, bare 12% mot gjennomsnittet på 39%. Derimot scorer de markert høyest på personlig utvikling, 65% mot gjennomsnittet 33%. De eldste scorer markert lavest på “personlig utvikling”, 7% mot gjenomsnitttet 33%. De er markert høyest på “selve arbeidet”, 69% mot gjennomsnittet 32%.

En av de viktigste konklusjoner fra undersøkelsen, er at den avkrefter myten om viktigheten av lønn som motivasjonsfaktor for ledere. Spesielt gjelder dette for toppledere, der bare 9% har dette som en av sine tre viktigste motivasjonsfaktorer. De to motivasjonsfaktorene som er klart viktigst for topplederne er “Oppnå resultater gjennom andre”, med 48%, og “Relasjon til medarbeidere”, med 47%. Et annet viktig resultat er at makt, status, karriere og frynsegoder er av svært liten betydning som motivasjonsfaktorer for ledere på alle nivåer, både i det offentlige og private eller om lederen er kvinne eller mann. Vi kan derfor stille spørsmål om de frynsegoder som gis ledere på en del arbeidsplasser har noen verdi i det hele tatt som motivasjons- eller belønningsfaktor.

 

Faktorer som påvirker organisasjonens etikk

Siden organisasjonens etikk er så viktig både for medarbeiderne og hvordan organisasjonen løser sine oppgaver, er det også viktig å vite hva som påvirker organisasjonens etikk. I ADHSW undersøkelsen skulle lederne velge fra en liste med ni faktorer, de to de mente har størst påvirkning på etikken i en organisasjon. Dette ga følgende resultater:

De faktorer som har størst påvirkning på etikken i en organisasjon. Norge.

 

Tallene er i %

Totalt Kvinne Mann Toppleder Annet nivå Offentlig Privat

Overordnedes oppførsel 67 69 66 76 63 66 66 Personlige etiske verdier 42 44 43 36 44 48 41

Etiske holdninger i bransjen 21 31 20 13 23 19 22

Samfunnets etiske holdninger 21 6 22 24 20 28 18

Verdigrunnlag (etiske retningslinjer) 18 6 18 23 17 15 20

Organisasjonens etiske politikk 17 31 16 12 19 13 18

Oppførsel til sideordnede i organisasjonen 7 0 8 7 8 5 8

Personlige økonomiske behov 3 13 3 3 4 4 3

Annet 2 0 2 1 2 0 2

Overordnedes oppførsel er den faktoren som klart flest har valgt, 67%. På en klar annenplass kommer personlige etiske verdier, 42%. Etiske holdninger i bransjen og samfunnet er også viktig. Det er også organisasjonens etiske politikk og om den har verdigrunnlag (etiske retningslinjer). Personlige økonomiske behov synes å ha liten betydning for etikken i en organisasjon.

Det er stor overensstemmelse mellom hva kvinner og menn svarer. En markert forskjell er at kvinnene gjennomgående synes at etiske holdninger i bransjen og organisasjonens erklærte politikk er viktigere enn det menn synes. Menn derimot, synes at samfunnets etiske holdninger og organisasjonens verdigrunnlag er forholdsvis viktigere enn det kvinner synes.

Det er også stort samsvar mellom hva toppledere og ledere på annet nivå svarer. En forskjell er at topplederne legger større vekt på de overordnedes oppførsel, 76% har valgt dette mot 63% for lederne på annet nivå.

Det er også stort samsvar hva lederne i det offentlige og private har valgt. En forskjell er at lederen i det offentlige synes at samfunnets etiske holdninger er viktigere enn deres kolleger i det private synes, 28% mot 18%.

Det er også små forskjeller mellom hva lederne i de forskjellige aldersgrupper har svart. Vi har derfor ikke gjengitt disse resultatene i full detalj. Et resultat da er at de under 30 år synes å ha mer tro på de personlige etiske verdiene, 59% mot gjennomsnittet 42%.

En rekke andre undersøkelser har også tatt for seg hvilke faktorer som påvirker etikken i en organisasjon.

SOCAP (The Society of Consumer affairs Professionals in Business Foundation) (1993) har gjort en tilsvarende undersøkelse for å finne ut hva amerikanske ledere mener. 101 administrerende direktører i større bedriften (over tusen ansatte) ble spurt. De ble presentert en liste med 13 faktorer som kunne påvirke den etiske oppførselen til de ansatte i en bedrift. Prosenttallene viser hvor mange som svarte at faktorene kunne ha en sterk innvirkning på den etiske oppførselen.

De faktorer som har sterk påvirkning på etikken i en organisasjon. U.S.A.

Tallene er i %

Administrerende direktør som forbilde 92

Bedriftens verdier og kultur 88

Nærmeste overordnedes oppførsel 84

Ens personlige etikk 82

Medarbeidernes oppførsel 72

Bedriftens verdigrunnlag eller etiske retningslinjer 62

Hva andre vil tenke 56

Redsel for å bli oppsagt 50

Skaden den uetiske oppførselen fører til 44

Kundenes oppfatninger 41

Personlige religiøse tro 41

Loven 38

Bedriftens økonomiske situasjon 26

En undersøkelse i 301 australske bedrifter ga følgende resultater for hva som påvirket etikken i organisasjonen, (Soutar m.fl., 1994):

De faktorer som har størst påvirkning på etikken. Australia.

Tallene er i %

Overordnedes oppførsel 82

Arbeidskameratenes oppførsel 68

Etisk praksis i bransjen 64

Bedriftens formelle politikk 59

Samfunnets moralske klima 45

Personlige økonomiske behov 34

Ellingsen (1995) spurte om hvor stor betydning følgende faktorer har for næringslivets etikk. Prosenttallene viser hvor mange som svarte stor eller meget stor betydning.

Faktorer som har stor påvirkning på etikken. Norge.

Tallene er i %

Den generelle holdning i firmaet 72

Styrets og eiernes atferd 72

Formelle regler i firmaet 53

Formelle lover i samfunnet 50

Risikoen for å bli oppdaget 43

Undersøkelsene viser klart at de fleste mener at det er ledernes oppførsel som er det viktigste for etikken i en organisasjon.

Lederens etikk, både den praktiserte, den uttalte og den etikk lederen virkelig har, kan påvirke organisasjonens etikk på flere måter. Lederen er, overfor sine underordnede, den som først og fremst representerer organisasjonen. Hva lederen sier er viktig, men enda viktigere er det hva han gjør. Handling sier mer enn ord. Lederens egen oppførsel er også et signal om hva han og arbeidsgiveren forventer fra sine medarbeidere.

Dahlgren (1992) refererer til en undersøkelse som konkluderer med at bedrifter som oftere rammes av interne tyverier, kan ha:

– få karriereveier– en byråkratisk arbeidsorganisasjon

– generelle belønninger

– revirtenkning

– unødvendige sikkerhetssystemer

– arbeidsledere som rekrutteres utenfra

– en kjønnsdiskriminerende ledelse

 

Tiltak for å styrke etikken i en organisasjon

ADHSW spurte lederne om hva de mente om forskjellige tiltak for å bedre etikken. Tabellen viser de som var Delvis enig, Enig eller Helt enig i utsagnene.

Tiltak for å bedre en organisasjons etikk. Norge.

Tallene er i %

Alle ledere bør gjennomgå kurs i etikk 76

Det er nødvendig å ha fastlagte sanksjoner

for brudd på bedriftens interne regler 69

Etiske retningslinjer (verdigrunnlag) kan

forhindre at uetiske handlinger skjer 68

Norske bedrifter bør gi belønning til

de som handler etisk 26

Norske bedrifter bør ha en etisk komité 17

SOCAP spurte også lederne hva de mente om forskjellige tiltak for å styrke etikken i bedriften. Tallene viser hvor mange som var enige eller fullstendig enige i at tiltakene burde gjennomføres.

Tiltak for å bedre en organisasjons etikk. USA.

Tallene er i %

Bedriften bør ha skrevne etiske retningslinjer 87

Det bør gjennomføres et etisk treningsprogram

for de ansatte 79

Ansatte som opptrår etisk bør belønnes 39

Bedriften bør ha en komité som avgjør etiske

stridsspørsmål og straffer de som opptrer uetisk 35

Venold (1994) mener at følgende forutsetninger bør være oppfylt for at etikkarbeidet skal fungere i en bedrift:

– Engasjement fra toppledelsen.– Arbeidet er et ledd i en helhetlig organisasjonsutvikling.

– Så mange som mulig er involvert i prosessen.

– Man kommuniserer holdningene og får dem ut i bedriften.

– Reglene blir fulgt og håndhevet.

– Lederne må gi riktige signaler.

– Samsvar mellom liv og lære.

Jones (1995) mener at den beste garanti for å få bedre ledere med høy etikk, er å velge mennesker som i utgangspunktet er disponert for å leve i følge en høy moralsk standard. Han mener at dette kan være mennesker med asketisk personlighet.

 

Etikkopplæring kan gi resultater

Undersøkelsene viser at lederne har tro på at etikkopplæring kan virke.

Kavathatzopoulous (1992) mener også at etikkundervisning kan gi resultater:

“Det autonome individet har et klart bilde av sine egne, gruppens, samfunnets og verdens interesser, plikter og roller. Samtidig er individet bevisst sine egne kognitive funksjoner og kan anvende dem for å selv produsere moralske prinsipper og regler.

Flere studier har faktisk vist at riktig lagt opp undervisning stimulerer overgangen til den autonome etiske funksjon. Selv den forretningsetiske ferdigheten har nå vist seg å utvikles raskt for individer som har tatt i mot instruksjoner og veiledning.”

Delaney og Sockell (1992) undersøkte virkningen av etikkundervisningen ved Colombia University Graduate School of Business og av etiske treningsprogrammer i bedrifter. De fant at de som hadde fått opplæring i etikk som en del av undervisningen, sjeldnere mente at de var nødt til å begå uetiske handlinger for å komme seg fram i bedriften. De var også mindre villige til å handle uetisk når de sto overfor vanskelige etiske dilemmaer.

Tilsvarende resultater ble funnet for de som hadde deltatt i etikkopplæring på arbeidsplassen. I dette tilfellet kan resultatet også skyldes andre ting enn selve opplæringen. Det at en bedrift setter i gang opplæring i etikk, er et sterkt signal til de ansatte om at bedriften og toppledelsen legger stor vekt på etikk. Opplæringen vil også konkretisere en del eksempler på hvordan bedriften mener de ansatte bør opptre i forskjellige situasjoner. Etter et slikt opplæringsprogram er det også vanskeligere for ledere å rettferdiggjøre overfor sine medarbeidere at de bør gjøre uetiske handlinger for at bedriften skal tjene på det.

Reeves (1994) beskriver prosjektet for etikkopplæring ved Bentley College. Piper m.fl. (1993) beskriver Harvard Business School’s program om ledelse, etikk og bedriftens ansvar. Kinach-Brzozowska (1995) beskriver et polsk opplegg for undervisning av næringslivsetikk, der utgangspunktet er “Ti bud for næringslivet”. McDonald og Donleavy (1995) viser til flere studier av undervisning i næringslivsetikk. De konkluderer med at undervisning i etikk kan gi resultater, men at det er store svakheter ved mange undervisningsopplegg.

Etikkopplæring i arbeidslivet må knyttes til den praktiske virkelighet deltakerne lever i. De viktigste praktiske eksemplene er de vi selv har opplevd. Ved at deltakerne knytter den øvrige opplæringen i etikk til sine egne tidligere erfaringer, blir forståelsen bedre. Det hjelper ham også til å utvikle sin egen personlige yrkesetikk. Egne erfaringer er først og fremst det vi selv har opplevd. Men det kan også være nyttig å ta med oss ting vi har hørt om, lest om eller sett på film som har gjort inntrykk på oss.

I yrkesopplæringen innenfor undervisningsinstitusjonene betyr dette at

elevene/studentene også må knytte det til den konkrete situasjon de er i i øyeblikket. En opplæring i yrkesetikk som bare sikter inn mot det framtidige yrket, blir lett overflatisk og får preg av å bare være teori. Det er en bedre opplæring å la deltakerne lære å anvende etikken også i den situasjonen de er i i øyeblikket. En skoleelev/student har også sin yrkesetikk. Denne kan være i forhold til følgende:

– Fagene som læres– Det framtidige yrket

– Seg selv som elev/student

– De andre elevene/studentene

– Lærerne

– Undervisningsinstitusjonen

– Venner

– Familie

– Andre eleven/studenten kommer i kontakt med

Opplæringen kan da medføre at deltakerne blir klar over at de faktisk også har en yrkesetikk som elev/student. En god opplæring i yrkesetikk er derfor at de blir bevisst dette og selv utvikler sin egen yrkesetikk for sin egen situasjon. Når de først kan dette og venner seg til å ta med etikken i den situasjon de i øyeblikket er i, vil de også bli flinkere til å identifisere etiske spørsmål og til å ta med etikken i vurderinger i sine framtidige yrker.

I tillegg bør opplæringen forberede på de etiske problemstillinger eleven/studenten kan møte i sitt framtidige yrke. Har profesjonen etiske problemstillinger, kan disse være et godt utgangspunkt.

Solberg m.fl. (1995) mener at hvis undervisningsinstitusjonenes forsøk på å undervise etikk skal bli tatt alvorlig, så må de:

“Tilby et gjennomtenkt og gjennomarbeidet opplegg der studentene kan “leve etikk” i stedet fort bare å lære etikk. Undervisningssystemet må være slik at det tillater studentene å oppdage og utvikle sine verdier i stedet for å bare å lære etiske teorier ut fra et intellektuelt synspunkt”.

 

Referanser

Aarum, S. T., Demirel, A., Hole, E., Stangeland, T. K., Waitz, K.: En analyse av

etikken blant ledere i norsk næringsliv, Arbeidslivsstudier, Prosjektforum, Institutt for

Sosiologi, Universitetet i Oslo, Juni 1995

Dahlgren, B.: VD och verkligheten, Norstedts Juridik, Stockholm, 1992

Delaney, J. T. og Sockell, D.: Do Company Ethics Training Programs Make A Difference?

An Empirical Analysis, Journal of Business Ethics 11: 719-727, 1992

Einarsen, S., Raknes, B. I., Matthiesen, S. B. og Hellesøy, O. H.: Mobbing og harde

personkonflikter – Helsefarlig samspill på arbeidsplassen, Sigma forlag, Bergen, 1995

Ellingsen, D.: Den økonomiske kriminalitet slik de næringsdrivende erfarer den,

Det kriminalitetsforebyggende råd, Oslo, 1995

Forsth, L.R.: Verdiledelse – Etikk for ledere, Aquarius Forlag AS, Oslo 1998

Jones, H. B. Jr.: The Ethical Leader: An Ascetic Construct, Journal of Business Ethics

14: 867-874, 1995

Kavathatzopoulos, I.: Etisk utvekling. En fråga om rett utbildning,

Civilekonomernas Riksförbund, Stockholm, 1992

Kile, S. M.: Helsefarlige ledere – og medarbeidere, Hjemmets Bokforlag, Oslo, 1990

Kinach-Brzozowska, K.: Window on Eastern Europe: Teaching Ethics in Gdansk,

Business Ethics, Vo. 4, Nr. 4, 233- October 1995

McDonald, G. M. og Donleavy, G. D.: Objections to the Teaching of Business Ethics,

Journal of Business Ethics 14: 839-853, 1995

Monsen, K., Eklund, T., Hals, O.: Sammenheng mellom psykososiale forhold og smerter

i muskelskjelettsystemet, Norsk Hydro, Oslo, 1995

Piper, R. T., Gentile, M. C., Parks, S. D.: Can ethics be taught?

Harvard Business School, Boston, 1993

Reeves, M. F.: The Gadfly Business Ethics Project, Journal of Business Ethics

13: 609-614, 1994

SOCAP (The Society of Consumer affairs Professionals in Business Foundation): Corporate

Ethics in America – A Comparison of the Perceptions of Consumers, Advocates and CEOs,

SOCAP, USA, 1993

Solberg, J., Strong, K. C., McGuire, C. Jr.: Living (Not Learning) Ethics,

Journal of Business Ethics, 14: 71-81, 1995

Soutar, G., McNeil, M. M., Molster, C.: The Impact of the Work Environment on

Ethical Decision Making: Some Australian Evidence, Journal of Business Ethics 13: 327-339,

1994

Stangeland, T.K.: Datarapport: En spørreundersøkelse blant ledere som er medlem av Norske

Sivilingeniørers Forening om etikk og ledelse, NIA-Rapport 1996-1, Norsk Institutt for

Arbeidslivsetikk, 1996

Venold, T. R.: Landsforening, bedrift og etikk, Foredrag på NHO-seminar

Etikk i bedriften, 1994

Werring, H. og Forsth, L.R.: Næringslivsetikk i praksis, Fagbokforlaget AS, Oslo 1998