Etiske retningslinjer for ledere

Lage etiske retningslinjer for ledere

Av Leif-Runar Forsth

Mange organisasjoner har skriftlige etiske retningslinjer for sine ledere. Disse kan inngå som deler av et mer generelt verdigrunnlag eller i andre former for dokumentasjonMange organisasjoner har skriftlige etiske retningslinjer for sine ledere. Disse kan . I de tilfeller organisasjonen har et eget verdigrunnlag, vil dette gjelde for alle de ansatte i organisasjonen og spesielt for lederne.

Artikkelen går gjennom følgende hovedpunkter:

Etiske retningslinjer nyttige for ledere

Profesjonsetiske retningslinjer for norske ledere

Norske organisasjoners lederetiske retningslinjer – eksempler

Oppgaver

 

Etiske retningslinjer nyttige for ledere

I en norsk undersøkelse mente 80 % av lederne at de skriftlige etiske retningslinjene i organisasjonen var til praktisk nytte for dem som ledere.

 

Profesjonsetiske retningslinjer for norske ledere

Med utgangspunkt i en del organisasjoners verdigrunnlag og norske og internasjonale etiske retningslinjer for ledere, har jeg laget en kortfattet oppsummering av hva de profesjonsetiske retningslinjer for en norsk leder i dag synes å være.

1 Definisjon av leder
En leder er en person som har kunnskaper på profesjonelt nivå i å lede andre mennesker i deres innsats for å nå organisasjonens mål.

2 Lederens oppgaver
Lederen skal aktivt utvikle sin kompetanse som leder.
Lederens fremste oppgave er å ivareta interessene til den organisasjon han/hun er leder for og de grupper som har interesser knyttet til organisasjonen, bl.a. eiere, ansatte, kunder, leverandører, myndigheter og samfunnet forøvrig. Lederen skal søke å finne en balanse mellom interessene til de forskjellige grupper og personer.
En av pliktene til en profesjonell leder er å stå for og praktisere etiske verdier, blant dem medmenneskelighet, integritet, ærlighet, rettferdighet og lojalitet.

3 Forhold til arbeidsgiveren
Lederen har ansvar for på en god måte bruke de ressurser han/hun har til rådighet, for å nå arbeidsgiverens mål.

4 Forhold til andre i organisasjonen
Lederen skal søke å ivareta behovene og interessene til sine underordnede, lederkollegaer og sine overordnede. Lederen har et spesielt ansvar for sine underordnede og deres mentale og fysiske helse, sikkerhet og velvære. Lederen skal bidra til at disse utvikler seg faglig og menneskelig og til at de utvikler sitt potensiale til beste for seg selv og arbeidsgiveren.

5 Forhold til samfunnet
Lederen skal ta tilstrekkelig hensyn til korttids- og langtidsvirkningene på samfunnet av virksomhetens nåværende og framtidige handlinger.
Lederen skal ivareta og fremme samfunnets rådende verdier som demokrati, rettferdighet, likhet, frihet, velferd og rettssikkerhet.

6 Forhold til miljøet
Lederen skal alltid søke å ivareta ressurser, spesielt ikke-fornybare ressurser. Forurensning skal unngås og det bør være utviklet planer som minsker ødeleggelsene hvis ulykker skulle skje.
Lederen har ansvar for at Norges forurensningsproblemer ikke løses ved å eksportere dem til andre land.

7 Forhold til andre land og kulturer
Lederen skal ta tilbørlig hensyn til de virkninger hans og organisasjonens handlinger kan ha for det globale miljøet.
Lederen skal ta hensyn til at det som er god skikk i Norge ikke alltid er god skikk i andre land. Lederen skal respektere og ta hensyn til skikk og bruk i de land og kulturer han/hun kommer i kontakt med.

Norske organisasjoners lederetiske retningslinjer – eksempler

Når en organisasjon har skriftlige etiske retningslinjer for sine ledere, er de å oppfatte som en del av ledernes arbeidsinstruks. Utsagn om lederetikk kan også inngå i andre dokumenter, for eksempel i organisasjonenes verdigrunnlag.

Sitater fra slike retningslinjer kan gi et bedre inntrykk av hva de går ut på, enn å fortelle om deres innhold. Vi har derfor tatt med en del sitater fra lederetiske retningslinjer. Mange av utsagnene i verdigrunnlagene, har også med ledelse å gjøre og er derfor en del av de skriftlige etiske retningslinjene for ledere.

Lederetiske retningslinjer tar for seg forholdet til:

  1. Utøvelse av lederyrket
  2. Arbeidsgiveren
  3. Underordnede
  4. Kolleger
  5. Samfunnet

De forskjellige etiske retningslinjene er ikke alltid bygget opp på en slik måte. Jeg har derfor valgt ut utsagn fra forskjellige etiske retningslinjer og plassert dem i den hovedgruppe jeg synes de hører hjemme.

Sitatene gir et godt inntrykk av hvilke profesjonsetiske retningslinjer for ledere som er i ferd med å utvikle seg i Norge. Sitatene er fra tidligere og nåværende etiske retningslinjer.

1. Utøvelse av lederyrket
Det går klart fram av sitatene at ledelse i dag er i ferd med å bli oppfattet som en egen profesjon. Mange retningslinjer presiserer at ledelse har med holdninger, atferd, ansvar og resultater å gjøre. Dette viser en helhetsforståelse der ledelse oppfattes som noe som både foregår inne i lederen og i prosessene i forhold til medarbeiderne og andre.

Ledelse vil si å fastlegge mål og å oppnå resultater gjennom andre. Ledelse er en egen profesjon basert på holdninger og adferd, såvel som kunnskaper.
Orkla

En leder i staten har ansvar for å: Nå oppsatte mål som kommer brukerne til gode og som er i samsvar med politiske og administrative beslutninger. Staten skal gå foran ved å vise respekt og interesse for individet, enten det er medarbeidere eller publikum.
St.meld. nr. 35 (1991-92)

I enhver bedrift og organisasjon er det til syvende og sist ledelsen som har ansvaret for driften i alle dens avskygninger. Ledelse er å oppnå målsatte resultater gjennom andre.
Statoil

 

2. Arbeidsgiveren
Sitatene illustrerer at ledelse ikke bare er å utføre bestemte arbeidsoppgaver, det er også å ta et helhetlig ansvar for virksomheten. Sitatene viser også eksempler på hvordan dette ansvaret skal ivaretas i forhold til arbeidsgiveren.

Vi må ha et helhetssyn på vår virksomhet. Våre handlinger skal preges av et ansvar for konsernets beste.
Orkla

Ledelse er å ta medansvar for hvordan hele organisasjonen funksjonerer. Det skal brukes tid foran veivalg for at synspunkter og motforestillinger – spesielt fra de mest berørte – skal komme frem og det endelige resultatet bli best mulig. Men når beslutningen er tatt, skal den lojalt støttes og gjennomføres på alle ledernivåer. Ved endring av forutsetninger må tilbakemelding gis umiddelbart, slik at en revurdering kan gjøres på et objektivt grunnlag.
Hafslund Nycomed

Våre ledere må være målrettede og resultatorienterte, og stå til regnskap for resultatene.
Statoil

Vi skal utarbeide konkrete og realistiske mål for tildelte ansvarsområder og forplikte oss til budsjetter og planer.
Wilh. Wilhelmsen

Er aktive i anvendelse av styrende dokumentasjon. Viser lojalitet mot beslutninger og retningslinjer.
Saga Petroleum

 

3. Underordnede
Samlet så gir sitatene under en god oversikt over hva som er lederens oppgave i forhold til sine medarbeidere.

God ledelse innebærer å: Sette klare mål og krav til medarbeidere og gi jevnlig støtte og tilbakemelding.
Orkla

En leder skal være synlig og tilgjengelig for sine medarbeidere.
Wilh. Wilhelmsen

Våre ledere skal være flinke til å delegere oppgaver og myndighet.
Statoil

Oppmuntre til dristighet og gi medarbeiderne anledning til å prøve og feile. Fokusere på muligheter fremfor problemer.
… å tro at våre medarbeidere alltid har mer å gi, flere ubrukte sider ved seg som kan tas i bruk eller videreutvikles.
Hafslund Nycomed

Lederen må kontinuerlig vurdere og videreutvikle medarbeidernes kompetanse, og sørge for at den blir brukt optimalt. Ved hjelp av alle medarbeiderne skal lederen skape entusiasme for de mål som skal nås.
St.meld. nr. 35 (1991-92)

Sørge for at alle er informert om våre mål, prioritering av midler og oppnådde resultater, slik at hver enkelt forstår sin rolle i helheten.
Statoil

 

4. Kolleger
Sitatene viser at lederen også har et sideordnet ansvar. Dette følger direkte av at lederen ikke bare har ansvar for sine egne medarbeidere, men for organisasjonen som helhet.

En Nore-leder er både leder og kollega. En Nore-leder lar informasjonen strømme fritt.
Norema

Lederen skal aktivt søke stimulerende kontakt med fagmiljøer og andre ledere for å skape erfaringsutveksling og på den måten sørge for egenutvikling og faglig oppdatering i tråd med statens ledelsesprinsipper.
St.meld. nr. 35 (1991-92)

I dette ligger også at lederen har et ansvar for å ta vare på sin overordnede leder og sine kolleger.
Hafslund Nycomed

 

5. Samfunnet
Sitatene illustrerer hvordan lederansvaret også innebærer å ivareta organisasjonens interesser overfor samfunnet og samfunnets interesser over for organisasjonen. Dette inkluderer også ansvaret for naturen og forholdet til andre land, jf. utsagnene i verdigrunnlagene, se kapittel 6.

Lederen skal engasjere seg i fremtidige utfordringer. I praksis betyr dette at lederen må tenke ut fra et helhetlig perspektiv og skue utover eget ledelsesområde. Han/hun må kunne se sammenhenger mellom faglige anbefalinger og råd og konsekvenser disse får for andre deler av samfunnet, og være pådriver i endringsarbeidet.
St.meld. nr. 35 (1991-92)

Hver enkelt medarbeider har i sin funksjon ansvar for å ta vare på selskapets profil. For når vi er på jobb vil alt vi gjør, og alt vi sier, påvirke våre kunders opplevelse av Statoil Norge AS. Derfor er det viktig at vi alle er med på å skape vår profil gjennom å yte våre kunder assistanse og service slik at de får det rette inntrykket av Statoil Norge AS. Da kan våre visjoner bli til virkelighet. Da kan våre mål nås. Og da kan vi alle ha en trygg og stabil arbeidsplass.
Statoil

 

Oppgaver

  1. Har din organisasjon skrevne retningslinjer for ledere? Disse kan også inngå som deler av verdigrunnlag, måldokumenter o.l. Hva er de uttalte og praktiserte etiske retningslinjer for ledere i din organisasjon?
  2. Gå gjennom forslaget til etiske retningslinjer ovenfor. Hva er du enig i? Hva er du uenig i? Hva er styrken og svakhetene til disse retningslinjene?
  3. Lag dine egne skriftlige etiske retningslinjer for deg selv som leder. Lag disse gjerne i en kortfattet form lignende de retningslinjene som er presentert ovenfor.