Finne egne verdier

Klargjøre egne verdier

Av Leif-Runar Forsth

For å finne fram til dine egne viktigste verdier, kan du du gå gjennom følgende fem trinn:

 

Dine egne kriterier

Det du mener er riktig og galt – dine tankemessige kriterier

Det du reagerer følelsesmessig på – dine følelseskriterier

Lag en liste med dine egne kriterier

Hold deg til dine hovedverdier og du kan ellers opptre pragmatisk

 

Dine egne kriterier

Det viser seg at i etiske beslutninger vil det være en del kriterier som går igjen i de fleste beslutninger. Det er derfor viktig å være klar over hvilke kriterier det er og hvordan de virker inn på våre beslutninger. En av de mest effektive måtene å ta raskere og bedre beslutninger på, er å ha et bevisst og avklart forhold til våre kriterier og å bruke disse aktivt. Også her er det slik at øving gjør mester. Når vi har gjort en slik gjennomtenkning grundig en del ganger, vil det etter hvert gå raskere og raskere og til slutt nærmest automatisk.

Det er likevel nyttig å gjøre en ny gjennomtenkning en gang i blant. Våre kunnskaper og erfaringer har gjort oss klokere og våre verdier kan ha endret seg.

I enkelte situasjoner kan det være nødvendig med en omfattende gjennomtenkning utfra våre mere grunnleggende verdier og virkelighetsoppfatning.

For å finne dine egne kriterier må du ta hensyn til både hva du tenker og mener og hva du følelsesmessig reagerer på. Du kan gå fram slik:

Det du mener er riktig og galt – dine tankemessige kriterier

For å finne dine tankemessige kriterier kan du gå fram slik:

1 Sett opp en liste med beslutninger, handlinger og situasjoner som etter din oppfatning er riktige eller bra. Du kan for eksempel synes det er bra at du tok et møte med to av dine medarbeidere som hadde hatt samarbeidsproblemer.

2 Finn kriteriene som gjør at du synes at dette var riktig eller bra. I eksemplet kan kriteriene være at:

– Medarbeiderne samarbeidet bedre etterpå
– Du fikk en bedre forståelse av hvordan dine medarbeidere tenkte og følte.
– Du fikk et bedre forhold til de to medarbeiderne.

3 Finn kriteriene bak kriteriene. Valg av kriterier er også et valg som er basert på andre kriterier. Disse kan vi kalle kriteriene bak kriteriene. Kriteriene for at vi valgte “et bedre forhold til våre medarbeidere” som et kriterie, kan være:

– Vi liker å ha et godt forhold til andre mennesker.
– Det øker effektiviteten.
– Min autoritet som leder øker.

På denne måten kan vi analysere oss bakover til vi finner våre grunnleggende kriterier. I eksemplet kan våre grunnleggende kriterier være respekt, tillit, autoritet, samarbeid osv.

Gjør det tilsvarende for beslutninger, handlinger og situasjoner du synes er dårlige, mindre bra eller gale. Du har for eksempel sett en film der en mann bedro og ødela en person han hadde samarbeidet med i mange år. Dine kriterier for å synes at dette var galt, kan være at det var uærlig, urettferdig, illojalt og hensynsløst.

Dette illustrerer også at mange kriterier finnes i to varianter, den positive og den negative. Ofte er de negative kriteriene brudd på positive kriterier. I eksemplet kan de positive kriteriene da være ærlighet, hensynsfullhet og lojalitet.

Hvis du går gjennom et representativt utvalg av beslutninger, handlinger og situasjoner du synes er riktige eller gale, vil du ganske snart få et representativt utvalg av dine tankemessige kriterier.

Det du reagerer følelsesmessig på – dine følelseskriterier

For å finne dine følelsesmessige kriterier kan du gå fram på tilsvarende måte:

1 Finn hendelser og situasjoner du har reagert med sterke positive følelser på. Det kan være ting du selv har opplevd, noe du har hørt andre fortelle, noe du har lest eller sett på film. Sterke positive følelsesmessige reaksjoner kan være glede, entusiasme, kjærlighet, hengivenhet, takknemlighet, vellyst osv.

2 Finn kriteriene for hvorfor du reagerer følelsesmessig sterkt positivt. Hvis du har blitt glad når noen har gitt deg en gave, kan kriteriene være at du setter pris på hensynsfullhet, omtanke, medmenneskelighet og gavmildhet.

3 Finn kriteriene bak kriteriene.

I noen tilfeller er kriteriene allerede de grunnleggende kriterier. Hensynsfullhet og omtanke kan være grunnleggende kriterier. Det kan også være at mere grunnleggende kriterier ligger bak de kriteriene som fører til positive følelser. Finn i så fall disse.

På tilsvarende måte kan vi gå igjennom et representativt utvalg av hendelser som får oss til å reagere sterkt negativt følelsesmessig. Det kan være med sinne, tristhet, fortvilelse, hat, motløshet osv. Også her finner vi kriteriene for våre reaksjoner og kriteriene bak disse.

Ved å gå igjennom et representativt utvalg av situasjoner som får oss til å reagere sterkt følelsesmessig, vil vi få et representativt utvalg av våre følelseskriterier.

Lag en liste med dine egne kriterier

Mange av de følelsesmessige kriteriene vil være de samme som fornuftskriteriene. Mange av de negative kriteriene vil være brudd på våre positive kriterier.

Du kan nå sette opp en liste over dine etiske kriterier. Det kan være fornuftig å gruppere disse etter viktighet. Til dette kan du bruke den oppdelingen som er gjort for kriteriene nedenfor.

Dette er dine personlige kriterier.

Som leder må du også ta hensyn til andres kriterier. Din arbeidsplass har sine verdier og mål som det er din oppgave å bidra til. Mange organisasjoner har egne verdigrunnlag og/eller etiske retningslinjer for ledere. I de fleste organisasjoner som har slike, oppfattes disse som en del av stillingsintruksen, formelt eller uformelt, for lederne og som et vedtak fra toppledelsen som alle ansatte bør forsøke å følge. I dine beslutninger som leder, må du derfor også bruke de kriteriene som er bestemt av din organisasjon. Organisasjoners verdigrunnlag er gjennomgått i kapittel 6 og lederetiske retningslinjer i kapittel 8. Disse vil gi en del verdier og etiske beslutningskriterier.

Kant oppsummerer etikkens regler til en absolutt hovedregel: Oppfør deg slik at hver eneste av dine handlinger kunne danne en universell lov for hvordan mennesker skal handle i slike situasjoner.

Hold deg til dine hovedverdier og du kan ellers opptre pragmatisk

Verden kan ofte fortone seg komplisert og uforståelig. Vi kan ofte komme opp i situasjoner som ledere der vi ikke har noen god oversikt over hva situasjonen egentlig er og hva den kan føre til. Selv om vi prøver så godt vi kan å handle moralsk, er det ikke alltid lett å vite hva som er rett og galt. Learned, Doolay og Katz (1987) gir følgene råd:

“Det som trengs er at hvert menneske må ha som kriterier noen få grunnleggende verdier som det hardnakket og absolutt holder seg til i enhver situasjon.”

De mener videre at disse grunnleggende verdiene kan brukes som en standard for å vurdere andre verdier, beslutninger, handlinger og virkeligheten.

Hvis vi gjør det, kan vi ellers opptre pragmatisk. Vårt sett med grunnverdier vil styre oss gjennom de fleste moralske valgsituasjoner og fallgruver. De vil også gi oss den nødvendige selvrespekt og respekt i andres øyne. Både vi selv og andre vet at vi alltid handler ut fra disse grunnleggende verdiene.

Denne tankegangen synes å være i overensstemmelse med den tankegang som ligger bak mange organisasjoners verdigrunnlag og deres etiske retningslinjer for ledere. Disse inneholder ofte ett sett med grunnleggende etiske verdier som skal være grunnmuren i verdigrunnlaget, de etiske retningslinjene og all annen virksomhet i bedriften. .