Forretningsorden for møter

En standard forretningsorden

Av Leif-Runar Forsth

 

Denne forretningsorden kan være et godt utgangspunkt for de fleste møter. Det betyr at du må modifisere den etter møtets art og form og behov forøvrig.

1 Møtets lovlighet og fullmakter

Innkalling må være sendt til de som skal innkalles og innen de gitte tidsfrister (eller rimelig tid).

Møtet må være beslutningsdyktig (møtedeltakerne må ha fullmakt til å fatte de vedtak som skal fattes).

Habilitet avklares.


2 Saker til behandling

Saker som skal behandles må følge med innkallingen.

Møtet kan bare behandle den type saker som ligger under møtets myndighet.

Dagsorden: Møteleder refererer saker som skal behandles og foreslår rekkefølgen. Møtet vedtar dagsordenen.

Forslag til vedtak refereres. Endringsforslag til vedtak kan framsettes under møtet.


3 Innlegg

Under ordskiftet tillates innlegg av følgende typer og i følgende prioritet:

– Til Forretningsorden

– Til Dagsorden

– Replikk

– Saksinnlegg

De taleberettigede møtedeltakerne gis ordet til innlegg i den rekkefølge de ber om det.

Antall innlegg den enkelte møtedeltaker kan holde til en sak, kan begrenses, f.eks. til 2 eller 3. Replikker kan begrenses til f.eks. 2 til hvert innlegg eller til bare å tillate saksopplysninger, rette opp misforståelser eller erklære enighet eller uenighet. Det kan vedtas å ikke tillate replikker.

Taletiden kan begrenses både for saksinnlegg (f.eks. 2, 3 eller 5 minutter) og replikker (f.eks. 15 eller 30 sekunder).

Strek kan settes i talelisten under et saksinnlegg.

Innlegg kan ikke holdes til denne eller andre saker når det er gått til avstemning.

4 Vedtak

Vedtak fattes ved avstemning på en av følgende 4 måter:

– Håndsopprekning. For – mot – avholdne (eventuelt bare: mot).

– Skriftlig (hvis vedtekter eller en krever det).

– Stilltiende bifall. (Vedtakets forslag refereres – det spørres om noen er i mot – det bankes).

– Saken eller saksnummeret refereres – det bankes (metoden må være bestemt i forretningsorden og kjent av deltakerne).

Vedtak fattes ved alminnelig flertall hvis ikke lover/vedtekter/sedvane bestemmer noe annet.

Vedtak føres i referatet.

 

Tenk deg om og diskuter så i gruppa:

1 Hvilken forretningsorden bør vi bruke i de møter vi deltar på?

2 Hva bør beholdes i forslaget? Hva bør endres?