Praktisere verdiledelse

Praktisere verdiledelse

 Av Leif-Runar Forsth

Artikkelen gjennomgår følgende hovedpunkter:

 • Medarbeiderne styrer seg selv med verdier
 • Verdiledelse er å formulere, klargjøre og praktisere verdier
 • Verdihierarkiet
 • Ledelse er en prosess
 • Etikken er lederskapets innerste kjerne

 Medarbeiderne styrer seg selv med verdier

Verdiledelse betyr at bedriften styres ved hjelp av verdier. Det betyr at medarbeiderne i hovedsak styrer seg selv ut fra de verdier de skal virkeliggjøre i sitt arbeid. Verdistyring gjelder ikke bare for etiske verdier. Det er nødvendig å ta med alle de viktigste verdiene bedriften skal oppfylle i forhold til de viktigste interessentene.

Dette forutsetter at alle medarbeiderne er klar over og forstår verdiene, er tilstrekkelig enige i dem og har kunnskaper og ferdigheter nok til å bruke dem i sitt daglige arbeid.

Verdiledelse er å formulere, klargjøre og praktisere verdier

Bedriftens og ledelsens hovedoppgave innen verdiledelse er å klargjøre og formulere de verdier det skal styres etter. De må også sørge for organisasjons- og arbeidsformer som gjør at alle blir klar over disse verdiene og hvordan de skal omsettes til praktisk handling. Lederen kan sammen med sine medarbeidere klargjøre hva vi i vår praktiske arbeidssituasjon bør gjøre for å virkeliggjøre organisasjonens verdier. Medarbeidersamtaler er en måte å gjøre det på, (Forsth, 1994).

Aktivt bruk av verdigrunnlag og de etiske retningslinjer er antakelig den vanligste, enkleste og mest effektive form for verdistyring. Verdiregnskap kan være et meget effektivt hjelpemiddel i verdistyring.

Werring (1994) mener at målstyring bør suppleres med verdistyring. Han sier det slik:

“Verdistyring dreier seg nettopp om å skape et rikere kulturfellesskap mellom bedriftens ansatte, mellom bedriften og dens leverandører og kunder og generelt mellom bedriften og lokalsamfunnet.”

I IBM er presidenten og den øverste ledelse ansvarlige for å sette standarden for IMBs forretningsetikk og klart uttrykke hva som forventes av alle ansatte.
IBM

Verdihierarkiet

Alle verdier er ikke like viktige. Et eksempel på et verdihierarki som kan brukes i arbeidslivet er:

 • Forretningsidé

 • Visjon

 • Grunnleggende etiske verdier

 • Overordnede mål

 • Verdier som skal virkeliggjøres i organisasjonen

 • Operative mål – Mål medarbeiderne skal nå i sitt daglige arbeid

 • Regler for hvordan ting skal gjøres i bedriften, inkludert moralske regler

Mange vil ha et annet verdihierarki enn dette. For de som tror på en religion, kan denne religions mål og verdier være øverst i verdihierarkiet. For de som har en tro eller ideologi hvis mål er å gjøre det beste for flest mulig mennesker, kan verdiene knyttet til disse målene være øverst i verdihierarkiet.

Ledelse er en prosess

En vanlig definisjon av ledelse er å oppnå resultater via andre. En annen er å motivere og kontrollere andres aktiviteter til felles innsats for å nå organisasjonens mål. Det er ikke bare de formelle lederne som utøver lederskap. Alle som påvirker andre til innsats for organisasjonens mål, utøver lederskap. Den som har best anledning til å gjøre det, er den formelle leder. Lederen skal sørge for at både arbeidsoppgavene og medarbeiderne ivaretas på en god måte.

Lederens oppgave er derfor å få til en prosess som gjør at medarbeiderne løser oppgavene på en god måte. Da vi skal arbeide sammen også etter at vi er ferdige med denne saken, betyr ivaretakelsen av mennesker at de bør bli best mulig rustet til å løse de kommende oppgaver.

De kontakter som skjer i allianser og nettverk kan illustreres med prosessmodellen vist i figuren over, fordi vi alltid må forholde oss til både mennesker og saker.

Etikken er lederskapets innerste kjerne

Kontakten og samspillet mellom mennesker kan bare i begrenset grad reguleres med lover, regler og avtaler. Det meste reguleres med uskrevne spilleregler. Etikken gir slike regler.

Ledelsesprosessen er en samling av alle de prosesser som samspillet mellom mennesker består av. Det betyr at ledelse er så omfattende og sammensatt at det vanskelig kan beskrives ved hjelp av enkle teorier. Vi trenger derfor en overordnet forståelse som kan gi oss kartet vi skal orientere oss i forhold til, kompasset vi skal styre etter og et godt utsiktspunkt mot den virkelighet vi lever i.

Etikken er den viktigste byggeklossen i en slik forståelse. Etikken er en organisasjons grunnmur, reisverk og sosiale bindemiddel. Etikken er derfor lederskapets innerste kjerne.