Verdigrunnlag og etiske retningslinjer

Lage og bruke verdigrunnlag og etiske retningslinjer

Av Leif-Runar Forsth

 

Vi går gjennomfølgende temaer:

Norske bedrifters verdigrunnlag

Ledere mener verdigrunnlag og etiske retningslinjer er til praktisk nytte

Et typisk verdigrunnlag

Norske bedrifters verdigrunnlag – eksempler

Hvordan lage et verdigrunnlag?

Bruk av verdigrunnlag

Verdigrunnlag som ikke følges, kan være til skade

Etiske retningslinjer for den internasjonale bedrift

Oppgaver

 

Norske bedrifters verdigrunnlag

Mange organisasjoner har skriftlige verdigrunnlag. Disse kan også bli kalt etiske retningslinjer eller etisk grunnlag. Verdigrunnlaget kan også inngå i visjoner, måldokumenter, plandokumenter, mål- og formålsdokumenter, strategiske planer etc.

Hva skriftlige verdigrunnlag er, hva de inneholder og hvordan de utformes, kan best illustreres med eksempler fra aktuelle verdigrunnlag. Nedenfor har vi derfor vist utdrag fra norske bedrifters verdigrunnlag. Norske bedrifters verdigrunnlag handler om forholdet til:

 • Samfunnet
 • Bedriften
 • Eierne
 • Ansatte
 • Kunder
 • Konkurrenter
 • Miljøet
 • Andre

Verdigrunnlagene kan legge forskjellig vekt på forskjellige verdier, de kan uttrykke seg forskjellig og de kan være forskjellige når det gjelder hvor detaljerte de er. Likevel går det en klar linje gjennom verdigrunnlagene. Dette gir et godt inntrykk av hva som i dag er de verdier som mange norske bedrifter ønsker å følge. Det er et stort samsvar mellom forskjellige bedrifters verdigrunnlag. Det er også stort samsvar mellom offentlige og private organisasjoners verdigrunnlag.

Ledere mener verdigrunnlag og etiske retningslinjer er til praktisk nytte

Som det går fram av undersøkelsene vist tidligere, mener de fleste ledere at skrevne verdigrunnlag eller etiske retningslinjer kan bidra til å bedre en organisasjons etikk. Aarum, Demirel, Hole, Stangeland og Waitz (1995) fant at av lederne i organisasjoner som hadde skriftlige verdigrunnlag, mente 80% at disse var til praktisk nytte.

 

Et typisk verdigrunnlag

Vi har forsøkt å lage et kortfattet sammendrag av fellesnevnerne i norske organisasjoners verdigrunnlag. Dette blir en slags “standard verdigrunnlag” for en norsk bedrift. Lunde (1967) har analysert innholdet i verdigrunnlagene til femti amerikanske bedrifter. I hovedsak gir dette de samme verdiene som finnes i verdigrunnlagene til dagens norske bedrifter.

Verdigrunnlaget er de store ords dokument. Det er en slags syttende mai tale for bedriften, slik vi egentlig, dypt inne i oss, ønsker det skal være.

Innledning/generelt

Våre mål, visjoner og strategier kan best utvikles og nås ved at vi har et felles sett av verdier som skal danne grunnlaget for alle våre handlinger, internt som overfor utenforstående. Våre grunnleggende verdier kan uttrykkes i ord som demokrati, frihet, likhet, medmenneskelighet, solidaritet, ærlighet, tillit, åpenhet og langsiktighet.

1 Samfunnet

Bedriftens hovedoppgave i samfunnet er å utvikle og forpakte verdier i videst mulig forstand og til samfunnets beste.

Dette skal gjøres på en slik måte at det tas balansert hensyn til alle de grupper som har interesser knyttet til næringslivet og den enkelte bedrift, bl.a. eiere, ansatte og deres familier, kunder, leverandører, myndigheter og samfunnet forøvrig. Dette skal gjøres slik at det ikke påføres skader på mennesker, miljø, materielle verdier eller samfunnet forøvrig.

Vår virksomhet skal være samfunnsnyttig også på andre måter. Vår bedrift tar som en del av det totale samfunn, sitt ansvar for å bidra til utviklingen av samfunnet. Vi skal ta tilstrekkelig hensyn til korttids- og langtidsvirkningene på samfunnet av virksomhetens nåværende og framtidige handlinger.

2 Bedriften

Bedriften skal være et arbeidsfellesskap der alle medarbeidere lojalt bidrar til å virkeliggjøre bedriftens visjoner, mål og verdier. Vi skal sammen skape en bedrift vi kan være stolte av og som er respektert av andre.

Bedriften skal drives rasjonelt, effektivt og lønnsomt. Effektiv ressursbruk og lønnsomhet er en forutsetning for at bedriften skal kunne oppfylle sine mål og forpliktelser overfor eiere, ansatte, leverandører, kunder og samfunnet forøvrig.

3 Eierne

Bedriften skal drives slik at dens resultater fører til en konkurransedyktig avkastning på den investerte kapital. Den skal være et langsiktig investeringsobjekt for sine eiere.

Bedriften skal drives i overensstemmelse med eiernes mål og hensikter med sitt eierskap.

4 Ansatte

Lojalitet må være gjensidig. Det betyr bl.a. at de ansatte har plikt til å ivareta bedriftens beste og at bedriften har et spesielt ansvar for sine ansatte og deres mentale og fysiske helse, sikkerhet og velvære. Bedriften skal bidra til at de ansatte utvikler seg faglig og menneskelig og til at de utvikler sitt potensiale til beste for seg selv og sin arbeidsgiver.

Alle ansatte skal ha en rettferdig økonomisk godtgjørelse for sin arbeidsinnsats.

Forholdet til de ansatte og dem imellom bør være preget av tillit, ansvar, engasjement, entusiasme, integritet, ærlighet, rettferdighet, lojalitet og medmenneskelighet. Enhver ansatt har plikt til å stå for og praktisere bedriftens etiske verdier.

5 Kunder

Vårt mål er å levere det kunden trenger, til riktig tid, riktig kvalitet og riktig pris. Vi skal i forhold til våre kunder, legge vekt på nærhet, menneskelig behandling, kvalitet, kompetanse og effektivitet. Tillit og troverdighet står sentralt i forhold til våre kunder.

6 Konkurrenter

Våre verdier og holdninger skal også prege vår atferd overfor vår konkurrenter. Vi skal bidra til konkurranseforhold preget av hederlighet og som er i pakt med samfunnets rådende verdier.

7 Miljøet

Vi har ansvar for å ivareta ressurser, spesielt ikke-fornybare ressurser. Forurensning skal unngås og det bør være utviklet planer som minsker ødeleggelsene hvis ulykker skjer.

Vi skal ta tilbørlig hensyn til de virkninger våre handlinger kan ha for det globale miljøet. Norges forurensningsproblemer skal ikke løses ved å eksportere dem til andre land.

8 Andre

Våre verdier skal prege vår virksomhet i forhold til alle vår bedrift kommer i kontakt med. Vi skal ta hensyn til at vår virksomhet også kan ha innvirkning på grupper og enkeltmennesker vi ikke er i direkte kontakt med gjennom vår virksomhet.

Det skal tas hensyn til at det som er god skikk i Norge ikke alltid er god skikk i andre land. Det skal vises respekt og tas hensyn til skikk og bruk i de land og kulturer vi kommer i kontakt med.

En del av de spørsmål som diskuteres i dette kapitlet, er grundigere gjennomgått i Forsth (1998). Nedenfor gjennomgås hvordan vi kan utvikle og bruke et verdigrunnlag.

 

Norske bedrifters verdigrunnlag – eksempler

Hva skriftlige verdigrunnlag er, hva de inneholder og hvordan de utformes, kan best illustreres med eksempler fra aktuelle verdigrunnlag. Eksemplene under er fra nåværende og tidligere verdigrunnlag. I dette tillegget skal vi derfor se på verdigrunnlag fra en del norske organisasjoner. Behandlingen er tatt fra Forsths (1998) bok “Verdiledelse – Etikk for Ledere” som også drøfter lederes profesjonsetikk grundigere.

Utsagnene gir et godt inntrykk av den etikk som er i ferd med å utvikle seg i ledende norske organisasjoner. De kan også danne et godt utgangspunkt for bedrifter som skal utvikle sine egne verdigrunnlag.

Norske bedrifters verdigrunnlag handler om forholdet til:

 • Samfunnet
 • Bedriften
 • Eierne
 • Ansatte
 • Kunder
 • Konkurrenter
 • Miljøet
 • Andre

De forskjellige verdigrunnlagene er ikke alltid bygget opp på en slik måte. Vi har derfor valgt ut utsagn fra en rekke forskjellige verdigrunnlag og plassert dem i den hovedgruppe vi synes de hører hjemme.

Enkelte organisasjoner kan ha kortfattede verdigrunnlag som trekker opp hovedverdiene og de viktigste etiske prinsippene for virksomheten. Andre kan ha detaljerte verdigrunnlag som er ment å skulle være til hjelp i de fleste situasjoner de ansatte kan komme opp i.

Det er et stort samsvar mellom forskjellige bedrifters verdigrunnlag. Det er også stort samsvar mellom offentlige og private organisasjoners verdigrunnlag. Verdigrunnlagene kan legge forskjellig vekt på forskjellige verdier, de kan uttrykke seg forskjellig og de kan være forskjellige i hvor detaljerte de er. Likevel går det en klar linje gjennom verdigrunnlagene. Dette gir et godt inntrykk av hva som i dag er de verdier som mange norske bedrifter ønsker å følge.

Innledningen/generelt

Mange verdigrunnlag starter med en innledning. Denne forteller hva verdigrunnlagene er ment å være og hvorfor organisasjonene vil ha skriftlige verdigrunnlag.

Sitatene illustrerer også at verdigrunnlaget kan være et praktisk hjelpemiddel til å nå bedriftens forretningsmessige mål.

VÅRT VERDIGRUNNLAG er bygget på konsernets dokument “Mål, verdier og ledelse i Statoil”. Det er ment som en hjelp og veiviser for vår opptreden internt, og ikke minst for vår opptreden i forhold til våre kunder.
Statoil

Gruppens målsettinger og strategier kan best utvikles videre ved at vi har en visjon og at vi alle har et felles sett av verdier og holdninger som skal være retningsgivende for vår adferd og arbeidsmåte.
Wilh. Wilhelmsen

Et felles verdigrunnlag skaper nærhet mellom mennesker. Ved stadig å fokusere på verdiene, blir vi tvunget til å ta standpunkt, stadig å se på gapet mellom liv og lære. Det kan være en brysom prosess, men nyttig og svært verdifull. Kvalitet og høy etisk standard har i hele vår historie vært verdier som er blitt satt i høysetet. Men hver ny tid krever et nytt innhold.
Hafslund Nycomed

NRK skal aktivt formidler og forsvare de verdier og det kulturgrunnlag det norske samfunnet bygger på: rettssikkerhet – demokrati – ytringsfrihet – menneskeverd – toleranse – mangfold.
NRK

1 Samfunnet

De fleste bedrifter ser det som en del av sin oppgave å ivareta samfunnet og samfunnets interesser. De gir uttrykk for at samfunnet er et fellesskap der bedriftene inngår.

Sitatene illustrerer dette.

Vi vil bidra til å løse samfunnets felles oppgaver ved å øke konsernets verdiskapning. Dette er bare mulig hvis vår drift er lønnsom og i vekst. Det er lønnsomhet som gir oss muligheter til å videreutvikle medarbeidere, produkter og anlegg.
Orkla

Vår virksomhet må også være samfunnsnyttig. I takt med utviklingen må vi tilpasse driftsform, produkter og tjenester til samfunnet omkring oss.
Statoil

Verdiskapning i videste forstand er bedriftens fremste oppgave og ansvar overfor samfunnet. Vi har et klart ansvar både for vår bedrift, vår familie, for nærmiljøet og et felles ansvar for samfunnet. Å svekke dette ansvaret er å redusere menneskets verdi.
Hafslund Nycomed

2 Bedriften

Alle verdigrunnlag tar med forholdet til bedriften. De ansatte har forpliktelser overfor sin arbeidsgiver. Ikke bare å utføre den jobb de er ansatt for, men også andre former for etiske forpliktelser.

Sitatene illustrerer hvordan verdigrunnlag kan slå fast ønskene om hvordan bedriften skal være og de ansattes ansvar for å bidra til dette.

Selskapet skal arbeide for en effektiv ressursbruk og god lønnsomhet gjennom en tilpasningsdyktig organisasjon med evne og vilje til nytenkning.
Saga Petroleum

Gjennom fellesskap vil vi skape en bedrift vi kan være stolte av og som våre omgivelser respekterer. WW-gruppens forretningsområde er internasjonal maritim virksomhet ledet fra Norge. Vårt mål er, ved århundreskiftet, klart å fremstå som en de fremste shipping-grupperinger i Norge og så betydelig og solid at vi teller også internasjonalt. Alle medarbeidere skal bidra til at vår virksomhet drives slik at den er troverdig og fortjener tillit. Vi skal holde ord, avtaler og tidsfrister.
Vi skal vise full lojalitet til vedtatte mål, planer og beslutninger og aktivt medvirke til at disse oppfylles.
Wilh. Wilhelmsen

Våre nøkkelverdier er: Kundeorientering, verdiskaping, attraktive arbeidsplasser, langsiktighet, initiativ til omstilling, tillit, enkel styringsform, totalitet. Konsernet skal kjennetegnes ved tillit og troverdighet, innad og utad. Høy forretningsetikk skal være en rettesnor i vårt arbeid.
Orkla

3 Eierne

Sitatene viser at bedriftene har et ansvar overfor sine eiere.

Selskapets resultater skal gi grunnlag for konkurransedyktig avkastning til aksjonærene.
Saga Petroleum

Vi må tjene nok penger over tid til å kunne gi en tilfredsstillende avkastning på investert kapital. Derfor må vi drive kostnadseffektivt med strenge krav til kvalitet og sikkerhet.
Statoil

Lønnsomhet og soliditet skal være det grunnleggende for all vår virksomhet.
Kreditkassen

Vi kan best sikre oss tilførsel av egenkapital ved å være et attraktivt, langsiktig investeringsobjekt for våre eiere. Dette er en viktig forutsetning for at konsernet kan opprettholde sin handlefrihet.
Orkla

Konsernet er avhengig av seriøse og ansvarlige eiere som tenker langsiktig og har en forståelse for forskningens vesen.
Hafslund Nycomed

Det siste sitatet viser også at det kan stilles krav til eierne utover det at de stiller sin kapital til rådighet.

4 Ansatte

Verdigrunnlagene slår klart fast at bedriftene oppfatter seg å ha et ansvar for sine ansatte som går langt utover det å betale dem lønn for deres arbeid. Verdigrunnlagene illustrerer også at det ligger en grunnleggende virkelighetsforståelse, inkludert et positivt menneskesyn, som et fundament for verdigrunnlagene og bedriftenes virksomhet.

Mennesker som gis tillit, ansvar og klare mål, trives bedre i jobben. Personlig engasjement og entusiasme skaper resultater. Hver enkelt medarbeider i selskapet har ressurser og talenter som kan videreutvikles. Vårt menneskesyn legger vekt på åpenhet, omtanke og god kommunikasjon. Statoil stiller absolutte krav til ansattes redelighet og forretningsmoral, og alle skal utføre sitt arbeid i overensstemmelse med de høyeste etiske normer.
Statoil

Skape et miljø som gjør at alle medarbeidere føler frihet, tar ansvar og aktivt påvirker. Vi skal alle søke å bidra positivt til at andre i organisasjonen også lykkes, bl.a. ved å informere og rådspørre. Vi skal inspirere til nytenkning, initiativ og entusiasme. Vi skal ha tid og omtanke for våre medarbeidere. Vi skal følge opp helse og arbeidsmiljø.
Wilh. Wilhelmsen

Menneskets egenverdi står mest sentralt, og den kan aldri tas fra det. Verdien ligger i det å være et menneske uavhengig av intelligens, produksjonsevne og -kapasitet, om mennesket er sympatisk, elskverdig eller ikke. Vi er likeverdige uansett bakgrunn. Det skal være moro å arbeide, glede over å arbeide sammen med andre. Det er lettere å kjenne arbeidsglede når en opplever helheten og meningen med arbeidet.
Hafslund Nycomed

5 Kunder

Da de fleste bedrifter lever av sine kunder, er det ikke overraskende at kundene har en viktig plass i mange verdigrunnlag. Her er etikkens nytteverdi åpenbar. Via å opptre på en god måte overfor kundene, skal en også tiltrekke seg og beholde kunder.

Vi må akseptere at det er markedet vi lever av; at fornøyde kunder er vårt viktigste aktivum. Våre kunder skal oppleve oss som et menneskelig selskap med høy kompetanse, kvalitet og service. Være raske og effektive, og holde det vi lover. Gi kundene bedre service enn de forventer, og opptre som rådgivere og problemløsere. Skape varige kundeforhold.
Statoil

Vi vil legge vekt på nærhet til våre kunder og forbrukere. Vår planlegging skal ta utgangspunkt i kundenes og forbrukernes behov. Vi skal ha en kommersiell innstilling, vi skal handle forretningsmessig og vi skal utøve godt kjøpmannskap. Det vil styrke vår kundeorientering. Forbrukerne skal føle trygghet når de kjøper våre produkter.
Orkla

Vårt forhold til kundene skal være preget av god service basert på en høy etisk standard.
Kreditkassen

6 Konkurrenter

Konkurrentene har ikke en så framtredende plass i verdigrunnlag som kunder, eiere og ansatte. Men mange verdigrunnlag slår fast at en høy etikk også gjelder i forholdet til konkurrenter.

Vi skal være friskere, skarpere og mer attraktive enn konkurrentene.
Statoil

Våre verdier og holdninger skal også prege vår adferd overfor partnere, konkurrenter, næringsliv og samfunn.
Saga Petroleum

Vi skal behandle våre konkurrenter slik vi vil at våre konkurrenter skal opptre overfor oss.
Kreditkassen

7 Miljøet

De fleste bedrifter har i dag ansvaret for miljøet som en del av sitt etiske ansvar.

Vårt mål er at all virksomhet som selskapet driver, skal gjennomføres uten skade på mennesker eller miljø og uten tap av materielle verdier. Saga skal i sin virksomhet være blant de fremste innen helse, miljø og sikkerhet.
Saga Petroleum

Reduksjon av forurensninger og beskyttelse av det indre og ytre miljø i tråd med samfunnets krav og forutsetninger er også et viktig mål for vår virksomhet.
Elkem

Vår virksomhet skal preges av kontinuerlig arbeid for å bedre helse, miljø og sikkerhet i våre omgivelser og i forbindelse med våre leveranser.
Aker

8 Andre

Enkelte verdigrunnlag tar også med forholdet til andre enn de gruppene som er nevnt i punkt 1 til 6.

På mindre steder vil vår bedrift kunne få en meget stor betydning og innflytelse på lokalsamfunnet. Det er viktig å vite hvor grenseoppgangen er mellom bedriften og lokalmiljøet, slik at lokalsamfunnet ikke blir overkjørt eller utarmet. Et slikt miljø vil da bli svært sårbart.
Hafslund Nycomed

NRK skal ha et allsidig, landsdekkende programtilbud som tar hensyn til interesser og behov hos store og små lytter- og seergrupper.
NRK

Konsernet vil delta aktivt i utvikling og restrukturering av de bransjer vi er engasjert i.
Orkla

Den informasjon som Statoil gir til allmennheten om sin virksomhet og sine planer og produkter, skal være korrekt og objektiv.
Statoil

 

Hvordan lage et verdigrunnlag?

Verdigrunnlaget må være i overensstemmelse med de ansattes verdier

Organisasjoner som har verdigrunnlag, kan ha utviklet disse på forskjellige måter. Følgende fem hovedframgangsmåter er brukt for å utvikle verdigrunnlag:

1 Ledelsen lager det

2 En arbeidsgruppe i bedriften lager det

3 Prosesser som involverer mange eller alle ansatte

4 Dialog med interessenter

5 Mellomting mellom de fire første

Framgangsmåten er viktig for å få:

et godt verdigrunnlag

aksept for verdigrunnlaget

forståelse for verdigrunnlaget

Men det viktigste at verdigrunnlaget er i overensstemmelse med de ansattes egne verdier og at bedriften og ledelsen praktiserer verdigrunnlaget.

En trinnvis prosess

Utarbeidelsen av verdigrunnlaget kan ofte gå gjennom følgende skritt:

1 Hva står i andres verdigrunnlag

Det er ingen grunn til å begynne helt på bar bakke. Andre har nedlagt et betydelig arbeid i å utvikle og utforme sine verdigrunnlag. Vi bør gjøre oss nytte av dette arbeidet og den innsikt og forståelse som ligger innbakt i andres verdigrunnlag.

Det første skritt er derfor å samle seg et utvalg av verdigrunnlag fra andre organisasjoner. Vi analyserer så innholdet og utformingen av disse.

En slik analyse og bearbeiding er gjort i forbindelse med denne boka slik at den kan brukes som et godt utgangspunkt. Det er likevel fornuftig å skaffe noen fullstendige verdigrunnlag. Dette vil gi et bedre inntrykk av forskjellige måter å utforme verdigrunnlagene.

2 Lage eget første utkast

Vi kan sette opp en liste over de interessenter vi skal ta hensyn til i vårt verdigrunnlag.

Så finner vi hvilke verdier vi skal praktisere i forhold til disse interessentene. De kan formuleres i form av generelle etiske prinsipper eller konkrete moralske regler for oppførsel.

Vårt verdigrunnlag bør være skreddersydd til vår egen organisasjon. Et generelt verdigrunnlag av den typen som ble presentert ovenfor kan være et nyttig utgangspunkt. Men vi bør konkretisere, i hvert fall noe, hva disse verdiene betyr for vår organisasjon og dens virksomhet.

Ut fra det som står i andres verdigrunnlag, analysen av våre interessenter og deres interesser og av vår egen bedrifts særpreg, kan vi nå lage et første utkast til vårt eget verdigrunnlag.

3 Sende ut til høring

Verdigrunnlaget bør derfor sendes ut til forskjellige høringsgrupper. Det kan være til de ansattes organisasjoner, spesielle grupper innen organisasjonen eller til utvalgte personer. Vi kan også sende ut forslaget til verdigrunnlag til alle ansatte eller slå det opp på oppslagstavler slik at alle får se det. Det kan da være fritt for enhver å komme med sine forslag og kommentarer.

4 Lage andre utkast

Resultatene fra høringen vurderes og analyseres. Ut fra dette lages så et annet utkast til verdigrunnlag.

5 Gjenta 3 og 4 tilstrekkelig mange ganger

I noen tilfeller er det tilstrekkelig med én høring og så lage et annet og endelig utkast til verdigrunnlag. I andre tilfeller kan det være nødvendig å gå igjennom prosessen flere ganger. Vi kan da sende ut verdigrunnlaget til høring til disse samme gruppene eller til andre.

6 Vedta verdigrunnlaget

Ledelsen vedtar til slutt det endelige verdigrunnlaget. Fra da av er verdigrunnlaget å forstå som en del av den politikk som ledelsen har vedtatt at organisasjonen skal følge.

7 Sende ut til medarbeiderne

Det endelige verdigrunnlaget sendes så ut til medarbeiderne.

I noen tilfeller begrenser det seg til det. I andre tilfeller presenteres og diskuteres verdigrunnlaget på møter med de ansatte.

Det er også eksempler på at organisasjoner har krevd at alle ansatte skal skrive under på at de har lest verdigrunnlaget og forpliktet seg til å følge det som står der.

Prosesser som involverer ansatte og andre interessenter

Vi kan involvere bedriftens interessenter mer aktivt i utarbeidelsen av verdigrunnlaget.

Dette kan være å ha prosesser innad i bedriften som drar med alle eller de fleste av de ansatte. Det endelige verdigrunnlaget er derfor et resultat av en prosess og et direkte uttrykk for bedriftens verdier. En slik framgangsmåte vil skape en større identifikasjon med og lojalitet overfor det ferdige verdigrunnlaget. Det vil også gi en større forståelse av innholdet i verdigrunnlaget, nødvendigheten av det og sammenhengen mellom verdigrunnlaget og den enkelte ansattes praktiske arbeidshverdag.

Det er også mulig å dra organisasjonens interessesenter med i arbeidet med verdigrunnlaget. Vi kan bruke dialoggrupper der representanter for de forskjellige interessentene inngår. Disse gruppene skal så komme fram til hvilke verdier som skal praktiseres av organisasjonen overfor disse interessentene. Pruzan og Thyssen (1990) mener at etikk først og fremst er de felles verdiene som kommer fram via en samtaleprosess mellom interessentene. En slik forståelse er bakt inn i de dialogprosessene som er blitt brukt til å utarbeide verdiregnskap for enkelte organisasjoner.

Bruk av verdigrunnlag

Verdigrunnlaget kan brukes på mange måter. Effekten vil avhenge av hva det brukes til og hvordan.

1 Brukes ikke, blir lagt vekk

Det finnes mange eksempler på at verdigrunnlag ikke har blitt brukt i det hele tatt etter at det er laget. Et ukjent verdigrunnlag som ligger bortgjemt et eller annet sted, har ingen virkning. Det kan virke uheldig hvis ansatte får vite at bedriften har et skriftlig verdigrunnlag, et eller annet sted.

2 Brukes ikke aktivt, men er en overordnet målsetting og erklæring om våre verdier

Mange organisasjoner begrenser sin aktivitet i forbindelse med verdigrunnlaget til å dele det ut til alle de ansatte. Verdigrunnlaget har da funksjon av å være en overordnet målsetting og erklæring om organisasjonens verdier. Det er også et signal fra ledelsen om hvilke verdier de ansatte bør etterleve. Det er ingen tvil om at selv en så moderat bruk av verdigrunnlaget, kan ha en positiv innvirkning.

3 Konkretiseres og brukes i det daglige arbeid

Mange organisasjoner som i dag aktivt bruker etikk og verdier i sin organisasjonsutvikling og strategi, bruker verdigrunnlaget aktivt i utarbeidelsen av mål, planer og retningslinjer. Verdigrunnlaget kan da fungere som en slags sjekkliste i vårt daglige arbeid.

4 Tas opp i medarbeidersamtaler, ledermøter m.m.

I en medarbeidersamtale kan vi som en del av dagsordenen, ha en samtale om hvordan vi konkret skal omsette våre verdier til praktisk virkelighet, (Forsth, 1994).

5 Sanksjoner ved brudd på verdigrunnlaget

Hvis verdigrunnlaget skal bli tatt alvorlig, må det håndheves.

Det er stor uenighet om i hvilken grad god moral kan framelskes ved å belønne den gode oppførselen ved hjelp av ytre stimuli som penger og andre former for belønning. Dette skyldes at vår etikk er knyttet til så mange og grunnleggende sider ved det å være menneske. En belønning i form av penger o.l. kan ha liten betydning i forhold til de andre formene for belønning som vi kan få fra å leve i overensstemmelse med våre verdier. Materielle belønninger kan også virke forstyrrende.

Det er imidlertid stor enighet om at negative sanksjoner kan ha sin virkning og at de er nødvendige. Ikke alle mennesker styres tilstrekkelig av sine egne indre verdier. Det er nødvendig med ytre kontroll for å få dem til å oppføre seg i tråd med bedriftens og samfunnets verdier. Antakelig har vel de fleste av oss opplevd situasjoner der mulige reaksjoner fra våre omgivelser har hindret oss i å gjøre noe vi ellers ville ha gjort.

Sanksjoner overfor de som bryter bedriftens moralske spilleregler, er nødvendig som et signal overfor de som gjør sitt beste for å etterleve verdiene. Hvis det ikke gripes inn overfor de som bryter reglene, er det et signal til andre om at reglene ikke er så alvorlig

 

Verdigrunnlag som ikke følges, kan være til skade

Stor avstand mellom det som sies (skrives) og det som gjøres, kan oppleves svært provoserende. Dette kan skape illojalitet, kynisme, fiendtlighet m.m., (Freemantle, 1990; Gellermann, 1992; Goodpaster, 1987). Det er derfor en forutsetning for at verdigrunnlaget skal ha en positiv virkning, at ledelsen selv etterlever dette. Det stilles ikke krav til at de skal være helgener, men en etterlevelse innenfor det vi med rimelig kan kreve av et vanlig moralsk bevisst menneske.

Warren (1993) mener at de etiske retningslinjene ofte er overflatiske og kan forstyrre mer enn de hjelper i arbeidet for å øke etikken i arbeidslivet. På den annen side kan de også være et effektivt hjelpemiddel. Warren mener at en forutsetning for dette, er at retningslinjene tar utgangspunkt i de ansattes egne verdier, deres stolthet og selvrespekt. Det er også nødvendig at organisasjonens ledere identifiserer seg med verdigrunnlaget og praktiserer dette.

Oliverio (1989) beskriver et selskap som aktivt har brukt skriftlige verdigrunnlag siden 1913. Han konkluderer med at hvis topplederne står for og etterlever disse verdiene, så vil de kunne gjennomsyre hele organisasjonen.

 

Etiske retningslinjer for den internasjonale bedrift

Forskjellige land kan ha forskjellig etikk. For å finne ut hvilke etiske retningslinjer som bør gjelde for internasjonale bedrifter, kan vi ta utgangspunkt i internasjonale erklæringer, retningslinjer, konvensjoner og avtaler.

Frederich (1991) har gjennomgått:

– FNs menneskerettighetserklæring (1948)

– Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (1950)

– Helsinkiavtalen (Helsinki Final Act) (1975)

– OECDs retningslinjer for multinasjonale bedrifter

– ILOs erklæring om multinasjonale selskaper (1977)

– FNs retningslinjer for flernasjonale bedrifter (1972)

Ut fra disse har han utledet etiske retningslinjer for internasjonale bedrifter. Getz (1990) har gjort en tilsvarende analyse og har kommet til tilsvarende konklusjoner. Noen viktige punkter fra disse retningslinjene er, på stikkords form:

Forholdet til vertslandet

Respektere vertlandets lover, politikk og skikk og bruk. Ikke bruke bestikkelser. Ikke blande seg inn i landets styring.

Forholdet til ansatte

Respektere de ansattes rettigheter til å organisere seg og forhandle kollektivt. Ikke diskriminere, men gi like muligheter. Lik lønn for likt arbeid. Ha adekvate helse- og sikkerhetsstandarder. Lønn som gir en god levestandard for de ansatte og deres familie.

Forbrukerne

Ta hensyn til helse og sikkerhet bl.a. ved sikker innpakking, hensiktsmessig merking og sannferdig reklame.

Miljøet

Bevare den økologiske balanse, beskytte miljøet og utarbeide tiltak for å hindre miljøskader og rehabilitere skadet miljø.

Menneskerettigheter

Respektere alle menneskers rett til liv, frihet, sikkerhet, privatliv, beskyttelse av loven og arbeid.
Respektere tankefrihet, ytringsfrihet, religiøs og politisk frihet.

 

Oppgaver

 1. Har din organisasjon et verdigrunnlag? Hva synes du i så fall om dette? På hvilken måte brukes verdigrunnlaget? Er det samsvar mellom det som står i verdigrunnlaget og det som i virkeligheten gjøres?
 2. Ta for deg det generelle verdigrunnlaget ovenfor. Hva synes du om dette? Hva liker du og hva misliker du ved det? Hvis du skulle lage et slikt generelt verdigrunnlag, hva ville du beholde i dette? Og hva ville du endre?
 3. Lag det verdigrunnlaget du vil ha for din arbeidsplass.