Evaluering organisasjonsutvikling

Evaluering av programmer for organisasjonsutvikling

Av Leif-Runar Forsth

Vår evaluering av kurs og treningsprogram er basert på Donald L. Kirkpatricks metoder, beskrevet i boka “Evaluating Training Programs”. Der det er mulig og ønskelig, gjør vi evalueringer 3, 6 og/eller 12 måneder etter programmet. For langvarige programmer gjøres løpende evalueringer.

Hovedprinsippene i våre evalueringer er:

Evaluering på fire nivåer

Evalueringen gjøres på fire nivåer:

1 Reaksjoner

2 Læring

3 Handlinger

4 Resultater

Hensikten med evalueringen er å finne ut hvordan en skal legge opp den videre lederutviklings- eller organisasjonsutviklingsprosess best mulig. For å få til dette, trenger vi å finne ut mer om:

– Hva har skjedd?

– Hvordan har den enkelte opplevd dette?

– Hva bør gjøres videre?

– Hvordan?

1 Reaksjoner

Reaksjoner betyr her hvordan de enkelte deltaker og hvordan organisasjonen som helhet har reagert. Dette er viktig for å få vite hvordan den enkelte opplever det som har skjedd. Dette gir oss opplysninger ikke bare om det som har skjedd, men også om hvordan situasjoner forøvrig er (om den/de som reagerer). Dette er også viktig for å vite hva som bør gjøres videre, hvordan og hvorfor.

2 Læring

Læring betyr her i hvilken den enkelte har endret holdninger, fått mer kunnskap eller økte ferdigheter.

3 Handlinger

Handlinger betyr her om den enkeltes eller organisasjonens måte å handle på eller oppføre seg på, er endret. Spørsmål kan være:

– Gjør du oppgaver nå som du ikke gjorde før?

– Er det oppgaver du ikke lenger utfører?

– Gjør du mer eller mindre av noe?

– Gjør du noe annerledes?

Tilsvarende spørsmål kan den enkelte stilles om organisasjonen som helhet eller deler av den.

4 Resultater

Resultater betyr om programmet så langt har ført til endringer i resultatene utover det som er kommet fram over. Eksempler er økt produksjon, økt kvalitet, minskede kostnader, færre ulykker eller uhell, mer fornøyde kunder o.l. Spørsmål som kan stilles er:

– Har organisasjonsutviklingen så langt ført til noen resultater for deg?– For andre i organisasjonen?

– For organisasjonen som helhet?

– Er det andre resultater som kommer i nærmeste framtid?– På lenger sikt?

– Er det endringer i produktiviteten?

– Er det endringer i kvaliteten?Skreddersydde evalueringer

Både innholdet i og måten evalueringene utføres på, skreddersys etter den aktuelle situasjon og organisasjon, sammenhengen evalueringen inngår i og hva evalueringen skal brukes til.