Filosofer om etikk

Filosofer om etikk

Av Leif-Runar Forsth

Din etikk er for deg selv, andre og samfunnet

Hensikten med vår nåværende undersøkelse er ikke å vite hva dyder er, men å bli gode. Ellers ville ikke vår undersøkelse ha noen nytte for oss.
Aristoteles

Lykke krever både fullstendige dyder og et fullstendig liv.
Aristoteles

– Finnes det et enkelt ord soom vi kan praktisere hele livet?
Mesteren svarte:
– Gjensidighet, kanskje? Gjør ikke mot andre det du ikke vil at andre skal gjøre mot deg.
Konfucius

Det er enighet om at visse egenskaper i kulturelle systemer er nødvendige for å opprettholde liv. Det systemet av verdier som tillater eller sanksjonerer disse egenskaper, er nødvendig i et samfunn
Richard A. Brandt

Etikk – en nødvendighet for samfunnet

Robinson Crusoe var hersker på sin øy så lenge som han var den eneste innbyggeren. Fordelen med dette imperiet var at monarken satt trygt på tronen. Han trengte ikke frykte opprørere, kriger eller konspirasjoner.
Jean-Jacques Rousseau

Rettferdighet er den første dyd i et samfunn slik som sannhet er den første dyd i et tankesystem.
John Rawls

Den samfunnsmessige orden er en hellig rettighet som danner grunnlaget for alle andre rettigheter.
Jean-Jacques Rousseau

Den gjensidige overføring av rettigheter er det mennesker kaller kontrakt.
Thomas Hobbes

Alle sosiale verdier – frihet og muligheter, inntekter og rikdom, og grunnlaget for selvrespekt – skal fordeles likt hvis ikke en ulik fordeling er til alles fordel.
John Rawls

Da en far spurte om den beste metoden til å lære sin sønn etisk framferd, svarte en pytagoreer:
– Gjør ham til en innbygger i et samfunn med gode lover.
Georg W. F. Hegel

Hvordan er det fornuftig å reagere på kravene fra forskjellige tradisjoner? Det første svar er dette: Det avhenger av hvem du er og hvordan du oppfatter deg selv.
Alasdair MacIntyre

Vi kan lære etikk – også av andre

Jeg liker å snakke med de meget gamle, for vi kan spørre dem slik vi ville spørre de som har reist langs en vei, hvordan veien er, om den er ujevn og vanskelig eller om den er jevn og lett.
Sokrates

Tankens dyder oppstår og utvikles først og fremst fra undervisning og det er derfor nødvendig med erfaring og tid. Karakterens dyder kommer fra vaner.
Aristoteles

Det er ikke av liten betydning om vi i ungdommen danner oss vaner av den ene eller annen type. Det gjør stor forskjell. Det gjør hele forskjellen.
Aristoteles

Det handler om å være menneske

Det starter med naturlige reaksjoner på sider i våre forhold til andre mennesker. Sider vi naturlig frykter eller liker.
Anette Baier

Det virkelig viktige spørsmål kan vise seg å være hvordan vi i vårt liv kombinerer to, tre eller fire forskjellige mål, dyder eller standarder som vi ikke kan avvike fra, men som ser ut til å kreve uforenlige ting av oss.
Charles Taylor

Et menneskelig hjerte, like mye som menneskelig fornuft, er nødvendig for å forstå moralen.
Anette Baier

Det er bedre å være et utilfreds menneske enn en tilfreds gris.
John Stuart Mill

Menneskeligheten i ett menneske er den samme menneskelighet som er i alle mennesker.
David Hume

Din menneskelighet viser seg i ditt indre

Når vi vurderer moralsk verdi, er det viktige ikke handlingene som vi kan se, men heller deres indre prinsipper som vi ikke ser.
Immanuel Kant

For at handlinger skal gjøres på en god måte, er det ikke nok at handlingen i seg selv er god. Den handlende må selv være i den riktige tilstand. For det første må han vite at han utfører en god handling. For det andre må han beslutte å utføre handlingen. For det tredje må han også utføre handlingen ut fra en fast og stabil tilstand.
Aristoteles

Viljen er ingenting annet enn praktisk fornuft.
Immanuel Kant

En god vilje er god i seg selv.
Immanuel Kant

Rettferdighet har ikke med hva en ytre sett gjør, men hva som er inni en, hva en virkelig er og hva en virkelig har.
Godhet og rettferdighet ser derfor ut til å være en form for helse, en god tilstand og sinnest harmoni. Ondskap og urettferdighet er sykdom, skam og svakhet.
Så selv om en har alle slags mat og drikke, mye penger og makt til å herske, så mister livet sin verdi hvis kroppens naturlighet ødelegges. Så selv om noen kan gjøre alt de ønsker, unntatt det som vil frigjøre ham fra ondskap og urettferdighet og gjøre ham god og rettskaffen, hvordan kan livet være verdt å leve når hans sinn, det han lever ved, er ødelagt og i opprør?
Platon

Din moral viser seg i dine handlinger

Et moralsk eller etisk utsagn kan slå fast at en handling er riktig eller gal eller at handlinger av bestemte typer er det.
John L Mackie

Utility, eller Den Største Lykkes Prinsipp, sier at handlinger er rette i den grad de fremmer lykke, gale hvis de minsker lykken.
John Stuart Mill

Du skal handle som om regelen din handling uttrykker, gjennom din vilje, skulle bli en allmenn naturlov.
Immanuel Kant

Du skal handle slik at du alltid behandler mennesket i deg selv og i alle andre som et mål og aldri bare som et middel.
Immanuel Kant

Regler kan hjelpe oss

En praksis medfører kvalitetsstandarder og overholdelse av regler like mye som ervervelse av goder.
Alasdair MacIntyre

En handling utført av plikt har sin moralske verdi, ikke fra hensikten med handlingen, men fra regelen handlingen er utført fra.
Immanuel Kant

Den utilitaristiske morals totale ånd kan uttrykkes ved:
Å gjøre mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg.
John Stuart Mill

Hva er moral?

Moral er, tross de raffinementer moralfilosofer ofte liker, de uttrykk eller forestillinger som refererer til å overholde eller bryte de skikker som oppfattes som viktige i et samfunn. Viktige gjensidige forhold mellom mennesker og mellom mennesket og dets samfunn.
John Hartland-Swann

Moralen er et system som alle fornuftige mennesker anbefaler andre å følge, om de følger det selv eller ikke.
Bernard Gert

Moralen oppdages ikke, den må lages. Vi må bestemme oss for hvilke moralsyn vi vil ta til oss, hvilket moralsk standpunkt vi skal ta. Det er ingen tvil om at dette vil avspeile og avsløre vår rettferdighetssans, vår moralske bevissthet.
John L. Mackie

Jeg tror vi kan påstå at de som har vært moralske, ville valgt å være det igjen, hvis de kunne se tilbake på sine handlinger fra et utsiktspunkt med perfekt tilbakeblikk.
    Til slutt så er det et spørsmål om selvrespekt … Hva er selvrespekt? Jeg foreslår at det er overbevisningen om at ens karakter og liv vil bli bifalt av alle fornuftige mennesker som vurderer det fra et moralsk synspunkt.
William K. Frankena

Litt mer om etikk og moral

Rettferdighet er dyd og visdom og urettferdighet er lyter og uvitenhet.
Platon

Fornuften erkjenner som sin høyeste praktiske oppgave, å etablere en god vilje.
Immanuel Kant

Det har ofte blitt sagt at etiske teorier oppstår fordi vi har et behov for å forsvare våre moralske valg.
Et grunnleggende intellektuelt behov foreslår at vi trenger et prinsipp som kan fortelle oss hvordan vi skal håndtere konflikter.
Tom L. Beauchamp

Med utility menes den egenskap ved et objekt som gir goder, fordeler, nytte, gavn, glede, nytelse eller lykke eller som hindrer ulykke, ubehag, smerte, ulemper.
Jeremy Bentham

Det synes som den moralske intuisjon har samme rolle i den moralske tenkning som observasjoner har i vitenskapen. Vi tester våre moralske prinsipper og moralske reorier ved å se hvordan deres konsekvenser er i samsvar (eller ikke samsvar) med vår moralske intuisjon om spesielle eksempler.
Richard A. Boyd

Hvis ikke moral i seg selv er selvmotsigende, er det ingen grunn til at den riktige type menneske vil gjøre noe annet enn den riktige type handling på riktig måte ut fra de riktige motiver.
Tom L. Beauchamp

Filosofer om andre filosofer

Mange hander imidlertid ikke, men søker tilflukt i argumenter. De tror at de utfører filosofi og på denne måten blir fremragende mennesker. På denne måten er de som den syke som lytter oppmerksomt på legen, men som ikke følger noen av hans forslag. Slik en behandling vil ikke bedre kroppens tilstand noe mer enn denne måten å gjøre filosofi på, vil bedre sjelens tilstand.
Aristoteles

Professorer i filosofi som holder på med spørsmål om rettferdighet og praktisk fornuft, er like skarpt og uhelbredelig uenige som alle andre, om hvordan slike spørsmål bør besvares. Sant nok kan de artikulere sine rivaliserende standpunkter med større klarhet, mer flytende og med større bredde i argumentene enn de fleste andre kan. Men det ser ut som de kan lite mer enn dette. Og hvis vi tenker over det, burde vi kanskje ikke bli overrasket.
Alasdair MacIntyre

Skurken er, slik jeg ser det, den rasjonelle, lovfikserte tradisjon i moralfilosofien som når den frigjøres fra sin religiøse grunnmur, avler mange og til slutt frivole systemer og deres mindre frivole, mer farlige anvendelser.
Anette Baier

Noen ord til slutt

Gjør mot andre det du vil andre skal gjøre mot deg.
Den gylne regel (Finnes i de fleste religioner)

Lykke er sjelens aktivitet når den uttrykker komplette dyder.
Aristoteles

Jeg er fullt ut enig med vurderingene til de forfattere som hevder at av alle forskjeller mellom mennesket og de lavere dyr, er den moralske sans eller bevissthet den absolutt viktigste.

Mennesket kan da erklære …. med Kants ord, jeg vil ikke i min egen person krenke menneskets verdighet.
Charles Darwin

To ting fyller sinnet med stadig ny og tiltakende ærefrykt – stjernehimmelen over meg og den moralske lov i meg.
Immanuel Kant