Fysikk Lederskap

Fysikk og moderne lederskap

Av Leif-Runar Forsth

 

Innledning – Fysikk i moderne lederskap

En del viktige teorier i dagens lederskapsteori og/eller strategisk teori er direkte fra teoretisk fysikk. Andre er modifiserte utgaver. En del modeller fra teoretisk fysikk er brukt direkte eller i modifisert form i lederskap og strategi.

Mange begreper er tatt fra fysikk.

I tillegg er store deler av den grunnleggende tankegang i vår vitenskaplige tradisjon basert på naturvitenskaplige metoder, inkludert fysikk.

En del av matematiske modelleringer og beskrivelser som er utviklet i fysikken, brukes i dag på de områder som her er aktuelle.

Teoretisk fysikk, inkluderer også mange former for til dels avansert matematikk og anvendelsen av disse. Dette kan gi bakgrunn for å forstå de metoder (og deres begrensninger) som i dag også er tatt i bruk i en del andre fag som økonomi, psykologi, sosiologi, lederskap, strategi m.m.

Selv om det er relativt enkelt å forstå hovedprinsippene i slike anvendelser av fysikken (som for eksempel kaos teori, selvorganiserende systemer og fullstendige sett), krever en dypere forståelse mer innsats. Teoretisk fysikk kan gi bedre muligheter til å se styrkene og svakhetene ved anvendelsen av fysikken og dens metoder på andre fagområder.

Artikkelen er basert på noen bøker om temaet og på en kort søkeprosess på internett (som viste at det i dag er svært mye på lederskap og fysikk).

 

Teorier fra moderne fysikk

Det finnes i dag en rekke bøker, artikler og kurs som bruker teorier og innsikter fra moderne kurs i lederskap og strategi. Noe av dette er illustrert under og mer i avsnittet bakerst med noen søkeresultater fra internett.

I 1992 kom boka “Leadership and the New Science” av Margaret J. Wheatley.

“New science” henspeiler her på teorier (og noe empiri) fra moderne fysikk. Boka fikk strålende mottagelse. Jeg siterer fra noen av anmeldelsene:

“A book like “Leadership and the New Science” only comes along once in a decade. Margaret Wheatley pushes our thinking about people and organization to a new dimension. You will never think about organizational life in the same way again.”

Kenneth Blanchard

“The best management book of the year”.

Industry Week

“If there`s a single book that sets the stage for the future of organizations, this is it”.

S.T. Ewing, president and CEO, Michigan Consolkidated Gas Company

“The new physics is opening frontiers of knowledge that are among the most significant of this century, Applying these discoveries to management and leadership is extraordinary eye-opening.”

Business Ethics magazine

“A breakthrough. Wheatly has taken leadership to the cutting edge.”

Brain/Mind and Common Sense

Jeg kunne gjengitt en rekke like sterke utsagn. Eksemplene fra søket på internett (se bakerste avsnitt) illustrerer at slike oppfatninger om moderne fysikks betydning i lederskap, ikke bare gjelder denne boka.

Boka gjennomgår flere av de viktigste teoriene i moderne fysikk og viser deres relevans for lederskap og organisasjoner. Den tar opp både kvantemekanikken og relativitetsteorien. Jeg nevner noen konkrete temaer som: Chaos theory, self-organizing systems, self-renewing systems, complementarity, entropy, non-linearity og stability.

Kaos teori taes også opp i boka “Strategy safari” av H. Mintzberg m.fl. fra 1998 i et eget underkapittel. Denne boka refererer også til en del andre arbeider innen strategi som tar opp kaos teori.

Boka “Exploring Corporate Strategy” av G. Johnson og K. Scholes tar også opp kaos teori med referanser til en del andre arbeider på området, bant annet R. Saceys “Managing chaos: Dynamic business strategies in an unpredictable world”.

 

Modellering og metoder fra moderne fysikk

Slike modeller brukes i dag på mange områder. Mange av de matematiske metodene som i dag brukes på andre fagområder, ble først utviklet for og brukt i fysikken.

Et eksempel er faktorisering av systemer eller fenomener. En viktig side ved kvantemekanikken er å beskrive systemer ved hjelp av såkalte fullstendige sett (egentilstander, egenvektorer osv.). En annen er bruken av normaliserte sett. Dette er å beskrive et fenomen ved å innføre faktorer. Det er ofte et ikke-trivielt spørsmål å avgjøre hvordan et system kan beskrives på slike måter og om de kan det.

Denne beskrivelsesmåten er brukt av S. Reiss i hans bok “Who Am I”. Basert på en undersøkelse av 6000 mennesker konkluderer Reiss at mennesket har 16 grunnleggende behov eller drivkrefter. Han påstår at dette er en fullstendig (iredusibel) beskrivelse. Han påstår også at disse faktorene er uavhengige av hverandre (ikke kan beskrives ved hjelp av de andre) (i fysikken kalles dette et normalisert sett). Jeg synes Reiss har gjort et godt og meget viktig arbeid. Men, ut fra mine kunnskaper som fysiker av fullstendige og normaliserte sett, er jeg tvilende til at han har bevist det han påstår om akkurat dette.

Et annet eksempel på denne form for beskrivelse er boka “Driven” av P.R. Lawrence og N. Nohria fra 2002 som også tar opp menneskets drivkrefter. De konkluderer med 4 grunnleggende (men har ikke like sterke påstander om fullstendighet og normalitet).

Og så den berømte femfaktor modellen for personlighet er basert på denne form for modellering. (og står overfor de samme prinsipielle spørsmål).

En rekke andre modeller (jf. andre deler av dette notat) gir også eksempler på anvendelser av modeller og metoder fra fysikken.

 

Begreper fra fysikken

Mange begreper brukes i dag slik de er gitt mening i fysikken, eller tatt direkte fra fysikken. Eksempler er: Energi, feedback, friksjon, hastighet, kaos, kohesjon, krefter og motkrefter, moment, motstand, stabilitet og symmetri. Det meste av denne type begreper er vel så innarbeidede og forståtte at det ikke byr på store problemer og en trenger ikke en fysikeres forståelse. Men går en nærmere inn i en del problemstillinger knyttet til slike begreper, og spesielt matematiske modelleringer, er det ikke lenger vitenskaplig trivielt. Det kan derfor være nyttig, og i noen tilfeller nødvendig, med en forståelse av fysikken.

Et eksempel er at kaos og selvorganisering vel er lett å forstå som begreper. Men ikke like enkle hvis en skal forstå hvordan og hvorfor. Da kan det som Burns sier (se under):

“Chaos? What is that? Perhaps our hope has been that this physics and math based theory is just a fad that will pass like so many others, and we won’t have to invest ourselves in learning about this too.”

“Unfortunately much that is written about chaos is incredibly technical.”

Matematiske metoder

Mange av de matematiske metoder jeg har lært (og anvendt) som teoretisk fysiker brukes i dag i en rekke av de fag som undervises på BI (jeg har også hjulpet studenter som har studert matematikk på BI vha. mine matematikkunnskaper fra mine fysikk og matematikk studier). Eksempler er økonomi, beslutninger, logistikk, spillteori, systemanalyser, systemsimuleringer og psykologiske og sosiologiske undersøkelser.

Boka “Strategy and games” av P.K. Dutta fra 1999 er omtalt som:

“There is a profusion of game theory text now available. Prajit Duttas book is clearly one of the best”.

  1. Maskin, Department of Economics, Harvard University

Boka handler, som tittelen antyder, om spillteori i strategi. Det brukes en del matematiske metoder og modeller som er kjent også fra teoretisk fysikk. Det vil åpenbart være en fordel med gode kunnskaper i matematikk for å lese og forstå denne type tekster, og i enda større grad, den forskning den bygger på.

Spillteori brukes i dag også til å modellere og simulere menneskelige systemer og organisasjoner. I min mellomfagsoppgave i filosofi om moralloven inne i mennesket så jeg blant annet på matematiske spill-modelleringer av etikk og andre mellommenneskelige forhold. Noe av litteraturen som jeg brukte da, og som illustrerer dette, er:

Axelrod, R.: The Evolution of Cooperation, Basic Books, USA, 1984

Danielson, P.A. (Redaktør): Modelling rationality, morality and evolution, Oxford University Press, Oxford, 1998

Gauthier, D.: Morals by Agreement, Clarendon Press, Oxford, 1986

McClennen, E.F.: Rationality and Rules, Artikkel i Danielson (1998)

 

Våre modeller av virkeligheten

Svært mye av tankegangen i vår kultur i dag er nær knyttet til det verdensbilde som er dannet via klassisk fysikk (Newtons m.m.). Dette gjelder også mange av de vitenskaplige krav. Et av de viktigste bidrag fra moderne fysikk er nettopp utfordringen av dette verdensbildet. Relativitetsteorien og kvantemekanikken har åpnet for andre måter å forstå verden på. Det er blant annet disse sidene ved moderne fysikk som gjorde at boka “Leadership and the New Science” ble lovprist som et gjennombrudd for moderne lederskapstenking.

Filosofien har fulgt tett med utviklingen av moderne fysikk og gått hånd i hånd med denne. Filosofen Hans Reichenbach kom allerede i 1944 med boka “Philosphical foundations of quantum mechanics”. Han kom også med en bok om filosofien til relativitetsteorien.

Jeg har utdannelse både i kvantemekanikk og relativitetsteori. Jeg skrev diplomoppgave i generell relativitetsteori. I mitt filosofistudium skrev jeg en oppgave om tolkinger av kvantemekanikken.

Boka “Leadership and the New Science” (nevnt over) tar for seg også disse sidene ved moderne fysikk og lederskap.

Noen sitater fra det jeg fant på internett (se under) illustrerer også dette poenget:

“In many ways today, we are still behaving and acting under the cognitive model of Newtonian or classical physics. … As we move forward into a world dominated by these technologies, I believe that principles of Quantum physics will become the new metaphors for more creative leadership and organizational structure in the next century.”

“Viewing health care from the perspective of chaos and quantum theories offers new insights into management techniques for effective and efficient delivery of health care services.”

 

Søk på internett

Søk på internett på koblinger mellom fysikk og lederskap og/eller strategi ga svært mange resultater. Jeg har gjengitt noen under for å illustrere mine poeng.

Stability of leadership in bottom-up hierarchical organizations

Authors: Serge Galam

Subjects: Physics and Society (physics.soc-ph)
Cite as: arXiv:physics/0703081v1 [physics.soc-ph]

Theory of Financial Risk and Derivative Pricing:

From Statistical Physics to Risk Management (Hardcover) by Jean-Philippe Bouchaud (Author), Marc Potters (Author)

Author Applies Chaos Theory To Leadership Issues,

Business, May 11, 1999

“The world may appear to be disorderly, but beneath the apparent disorder there is actually order,” says Irene Sanders, director of the Business Network at CU-Boulder’s Center for Chaos and Complexity. The Center for Chaos and Complexity is organizing an executive education program titled “Leadership Survival Skills for the 21st Century: Understanding and Using the New Science” to address leadership issues.

Chaos theory and leadership studies: exploring uncharted seas.

By Burns, John S. Journal of Leadership & Organizational Studies, September 22 2002

Physical scientists have been forced to reevaluate much of what they thought they knew about the universe because of the discovery and emerging development of chaos theory. Similarly social scientists have begun an exploration of chaos that promises to revolutionize the theories we use to understand leadership and management. Unfortunately much that is written about chaos is incredibly technical.

The Mingled Currents of The Physical Sciences and the Social Sciences

It is probably safe to say that a lot of us who have chosen careers from the branches of the social sciences that include management and leadership studies have spent very little time in formal study of physics and mathematics. Over the last decade or so we may have thumbed through our journals and run past titles on bookshelves in our discipline that increasingly talk about chaos theory. Chaos? What is that? Perhaps our hope has been that this physics and math based theory is just a fad that will pass like so many others, and we won’t have to invest ourselves in learning about this too.

Chaos is not going to go away. The chaos paradigm is replacing the ubiquitous paradigm of linear scientific reductionism that began with Sir Isaac Newton who posited a mechanistic view the physical world.

Over the last twenty years some social scientists have been exploring the emerging chaos theory paradigm. Social scientists have grouped their discoveries and consequent questions under various headings including systems theories, complexity theories, and chaos theory (Burns, 2000; Drucker, 1989; Gleick, 1987; Peters, 1987; Senge, 1990; Stacey, 2001, 2000; Wheatley, 1999). All of these explorers recognize the futility of Newtonian foundational assumptions for social systems.

John S. (Jack) Burns Ph.D.

Whitworth College

Strategic leadership: a view from quantum and chaos theories.

McDaniel RR Jr.

Graduate School of Business, The University of Texas at Austin, USA.

Viewing health care from the perspective of chaos and quantum theories offers new insights into management techniques for effective and efficient delivery of health care services. This article introduces these concepts and gives specific prescriptions for managerial action.

PMID: 9058085 [PubMed – indexed for MEDLINE]

The Statistical Mechanics of Financial Markets (Texts and Monographs in Physics) by Johannes Voit (HardcoverDec 1, 2005)

Quantum Organizations: A New Paradigm for Achieving Organizational Success and Personal Meaning by Ralph Kilmann (Hardcover – Jul 25, 2001)

Quantum mechanics and the future of healthcare leadership

T Porter-O’Grady

It is a new age for healthcare. No longer can the past roles and behaviors of leadership be applied to the emerging models of health service delivery, the elements of the quantum age will change forever the leadership characteristics and roles necessary to thrive in the emerging age.

A NEW Metaphor for Leadership in the 21st Century

George F. Huhn

In many ways today, we are still behaving and acting under the cognitive model of Newtonian or classical physics. We are trained to work in and lead linear hierarchical organizations; we believe strongly in pre-determinism; and we look to the past to predict the future. And just as the application of Newtonian physics has brought us many wonderful technologies, the use of these principles as metaphors for our organizations has brought us many improvements in our productivity, for example, through the practice of industrial engineering.

 

Nevertheless, virtually all of the great inventions and technologies of the past fifty years have resulted directly or indirectly from the application of the principles of Quantum physics. Quantum physics was discovered in this century, and describe a world that is quite different from the world of Newtonian physics. As we move forward into a world dominated by these technologies, I believe that principles of Quantum physics will become the new metaphors for more creative leadership and organizational structure in the next century.

The Emergence of Leadership: Linking Self-Organization and Ethics

Douglas Griffin

Book Review

Theories of materiality, that is, attempts to understand the co-creation of subject and object, or, for that matter, organism and environment, constitute crucial points of departure, whether in anthropology (e.g. Miller 1987), sociology (e.g. Latour 1993), biology (e.g. Lewontin 2000), or philosophy (e.g. Butler 1999/1987; Hegel 1931/1807; Oliver 1998; Zizek 1993). As part of the Complexity and Emergence in Organizations series (see also Frenken 2002), Griffin’s book carries forward the project of gleaning insights from natural sciences research, such as quantum mechanics, in which the observer is recognized to be observing and participating in the ‘system’ at the same time (see also Plotnitsky 1994). In addition, the philosopher George Herbert Mead’s focus on an emergent self, put into communication with related complexity theory and models of ‘participatory self-organization’, forms the basis of an investigation into the ontological and epistemological assumptions that plague notions of leadership. Overall, the work could benefit from greater clarity, conceptual coherence and a clear statement of implications. The book’s contribution lies, nevertheless, in the complexity of its broad theoretical underpinnings and the accompanying potential to provoke interrogation of taken-for-granted ideas.

Symmetry Dynamics in Leadership and Management

Js. Gilberto Concepcion G. Universidad Nacional Pedro Henriquez Ureña, JGC & Associates, DO

Keywords: quantum mechanics, orbial symmetry, brain interaction, dynamic intelligence

Abstract: A symmetry model based on Molecular Orbital symmetry of neurotransmitters and their interaction with ion channeling effect is proposed in order to relate thiniking coordination patterns to leadership and management conditions and how can they be used for human resourses development.Heat sensitivity experiments and our model of Dynamic System Evaluations (SED) demostrated that there exists a causal analogy in the thinking coordination pattern of individuals.

Applying new science theories in leadership development activities

Stumpf S.A.1

The Journal of Management Development, Volume 14, Number 5, 1995 , pp. 39-49(11)

The University of Tampa Center for Leadership offers extensive leadership development activities, many of which are based on concepts derived from theories collectively referred to as “new science”. New science – those discoveries in the physical and biological sciences during the twentieth century that have challenged us to consider our world from the perspectives of quantum mechanics, self-organizing systems, and chaos theory – have been translated into specific leadership development activities. Examples include: (1) a focus on heuristic models to guide leader behaviour; (2)the assessment of leadership competence from multiple, non-averaged, perspectives in contrast to a top-down or an “average”perspective; and (3) the use of live practice fields which incorporate many complex relationships among both issues and issue advocates to diagnose and learn about leadership effectiveness within organizations.

Keywords: Leadership; Development centres; Systems theory

Life at the Edge of Chaos : Creating the Quantum Organization by Mark D. Youngblood ISBN: 1889847402 This breakthrough book provides practical applications of how to transform companies to operate on the “edge of chaos” based on the principles of living, self-organizing systems. Mark Youngblood’s latest book proves to be a breath of fresh air. Life at the Edge of Chaos provides nothing less than a revolution in how we think not only about business, but about human organizations in all their forms.