Koestenbaum lederskapsfilosofi

Koestenbaum om moderne lederskapsfilosofi

Av Leif-Runar Forsth

Peter Koestenbaum

Peter Koestenbaum (opplysningene er fra Koestenbaum (1991)) er født i Tyskland, vokste opp i Venezuela og er utdannet i USA. Han startet sin akademiske karriere med matematikk og teoretisk fysikk og tok først seinere opp filosofi. I trettifire år underviste han filosofi ved San Jose State University. Fra 1971 til 1978 underviste han i og publiserte en rekke arbeider om forbindelsen mellom filosofi og psykiatri og psykoterapi. Han begynte så å arbeide med filosofi knyttet opp mot ledelse. Han har de seinere årene arbeidet som lederskapskonsulent.

Koestenbaums bok “Filosofi i næringslivet” kom i 1985 (på norsk i 1986).

I Koestenbaum (1986:7) sier han at boka er skrevet for å imøtekomme behov som han har opplevd, bl.a. “Å utdype og utvide bedriftslederens bevissthet.” Han mener at problemer i arbeidslivet er å oppfatte som eksempler på menneskelige problemer i livets virkelighet. En del av dette er at en arbeidsplass må gi de ansatte stolthet og følelsen av å ha “blitt en bedre person” og “mening til og svar på de evige spørsmål”, (Koestenbaum (1986:7 og 20). Koestenbaum mener at alle de forskjellige teoriene, metodene og teknikkene som inngår i arbeidslivet, trenger å bli satt inn i et større og fullstendig perspektiv, noe filosofien kan gi. Han mener at “en dyptgående og generell filosofisk visjon” også er nyttig for konkurranseevnen, spesielt i endringstider. Koestenbaum (1986:27) mener at “Vestens første store filosof var Platon. Han var også næringslivets filosof.” Koestenbaum mener at det er ikke nok å kunne forstå med hjernen, hjertet må også med. I Koestenbaum (1986) drøfter han, fra sitt filosofiske perspektiv, en rekke temaer som kan være aktuelle i næringslivet, for eksempel beslutninger, fornyelse, kommunikasjon, markedsføring, produktutvikling, reklame og stress.

Selv om storhet var et viktig tema også i Koestenbaum (1986), er det mer et hovedtema i boka “Leadership – The Inner side of Greatness – A Philosophy for leaders” i 1991. Tittelen indikerer hans perspektiv på lederskap. Koestenbaum (1991:xi) sier det slik:

“Business can be an opportunity for both personal and organizational greatness”Denne storheten er både pragmatisk og filosofisk. Med pragmatisk mener han at den også vil føre til bedre økonomiske resultater for en bedrift. For Koestenbaum (1991:56) er filosofisk storhet:

“-Honor life by striving for depth and for perfection (self-transcendence) and by devoting yourself to what is worthy and noble. Have standards, for their own sake.-Stand up to death and evil.

-Be humble. Be open minded. Understand the magnitude of self-deception, and identify your resistance to authenticity.

-Appreciate the mystery and miracle of being.”

Denne storhet er ikke et instrumentelt middel for å skape bedre og mer lønnsomme bedrifter. Koestenbaum (1991:53) sier det slik:

“Greatness is not sought because it furthers other values. It is not an instrumental good. Greatness is an intrinsic value, an inherent good, a pure virtue. It is good in and of itself. It is to be sought for its own sake. It is chosen as a way of life because it is right, because it ennobles the human spirit, because it honors the fact that we are alive, and because it is our meaning for being on this earth.”Koestenbaum skiller sterkt mellom det som er lederskaps mentalitet (“leadership mind”) og det som ikke er det. Lederskap er etter hans mening en måte å tenke på. Lederskap kan beskrives, læres bort og læres. Det viktigste er å ha viljen og ønsket om å utvikle sin lederskaps mentalitet. Koestenbaum (1991:65) er ikke elitistisk:

“The leadership mind is democratic, not elitistic. Everyone is capable of it, and everyone needs it.”Hvordan kan en så nå denne filosofiske storhet i lederskap? Koestenbaum mener at det først og fremst er å si ja til å leve, å si ja til livskraften og å velge å være konstruktiv. Han gir også mer konkrete råd. Det er å bruke eller utvikle fire sider eller ferdigheter: Visjoner, realitetssans, etikk og mot. Med visjoner bruker en sin kreativitet og finner de mål og drømmer en vil oppnå. Realismen betyr at en også må være i kontakt med den ytre virkelighet og andre mennesker. Men realisme betyr også å være i kontakt med sin indre virkelighet slik som sine ideer, verdier, følelser og holdninger. Koestenbaum mener at etikk først og fremst betyr at mennesker er viktig for en. Han sier at etikk også betyr samarbeid, mening, integritet, moral og kjærlighet. Mot betyr villighet til å ta risiko, til å vise sin autonomi og til å kunne starte seg selv. Mot er også å kunne leve med og mestre sin engstelse konstruktivt.

Koestenbaum mener at den indre, eller filosofiske, storhet, ikke er en tilstrekkelig betingelse for godt lederskap, men den er en nødvendig betingelse. Som Koestenbaum (1991:20) sier det:

“Quality products and services must be supported by quality people.”Den filosofiske storhet er i arbeidslivet også et grunnlag for en pragmatisk lederskapsstorhet. Koestenbaum mener at pragmatisk storhet betyr å lære å arbeide smartere, ikke bare hardere, annerledes ikke bare bedre, og å gjøre gjennombrudd, ikke bare gradvise endringer. Koestenbaum mener selv at hjertet i hans bok er hans “lederskapsdiamant”-modellen. Denne er det grunnleggende verktøy for å utvikle lederskapsmentalitet, lederskapsintelligens, lederskapskraft og kreativitet både i ledere og andre ansatte. I sentrum av lederskapsdiamanten er Storhet og i de fire hjørner: Visjon, Virkelighet, Etikk og Mot. I egne kapitler forklarer han hvordan disse fire hjørnene kan utvikles. Han har også et eget kapittel (30 sider) med konkrete, praktiske “Tips for Achieving and Sustaining Inner Greatness”.

Koestenbaums bok gir ingen presis definisjon av begrepene “lede”, “leder” eller “lederskap”. Det nærmeste han kommer i definisjoner er, (Koestenbaum, 1991:8 og 9):

“In sum, leading is teaching leadership.”

Before you teach leadership you must learn it yourself, making the personal commitment, as an eternal oath, to think and act the way a leader does. In your whole life, you must model leadership.”

Zafaris (1996:168) Filosofileksikon definerer filosofi bl.a. slik:

“Legges hovedvekten på filosofi som aktivitet, kan filosofi bestemmes som streben etter visdom, dvs. en bestemt innsiktsfull og avklart livsform.”Og det er slik filosofi framstår i Koestenbaums bok. For ham, for å snu på Platons ord, er målet (eller veien) at “lederen blir filosof og filosofen blir leder.” Hva er så filosofi for Koestenbaum? Han gir selv dette svar, Koestenbaum (1991:303):

What is philosophy? Philosophy deals with the purely human, with the eternal questions, and, in the language of the German philosopher Immanuel Kant, with immortality, love, justice, that is, with God, meaning, and consciousness.Philosophy represents the in-depth mindset required for leadership.”

 

Litteratur

Koestenbaum, P.: Filosofi i næringslivet, J.W. Cappelens Forlag, Oslo, 1986

Koestenbaum, P.: Leadership – The Inner Side of Greatness, Jossey-Bass,

San Francisco, USA, 1991