prosessledelse

IPOs prosessledelse

Forskjellige typer prosesser

Idédugnader
Idédugnader er gruppearbeider der vi bruker kreative arbeidsmåter til å finne og utvikle ideer. IPO bruker en rekke forskjellige kreative metoder og teknikker. Våre medarbeidere har også skrevet bøker om slike emner. Idédugnader kan brukes til bl.a.:

 • Idéskaping og idéutvikling innen de fleste områder, f.eks. produktutvikling, markedsføring, organisasjonsutvikling og samarbeid.

 • Problemidentifisering og -løsning.

 • Undersøkelser.

 • Skape fellesskap, lojalitet og energi.

Problemløsning
Problemløsning kan være for det enkelte menneske, en gruppe eller hele organisasjonen.
Mange av metodene og teknikken for idédugnadene kan også brukes i problemløsningsprosesser. Avhengig av problemet og hvem som er involvert, kan også flere av de øvrige prosessene på denne side brukes til problemløsning.

Kreative prosesser
I kreative prosesser bruker vi arbeidsmåter som får fram deltakernes kreativitet. Idédugnader er en form for kreative prosesser. Metodene og teknikkene for idédugnader brukes ofte også for andre kreative prosesser. Visjonsprosesser og visualisering kan også anvendes i enkelte kreative prosesser.

Visjonsprosesser
Visjonsprosessene skaper forestillinger og mål om hvordan vi vil ha det. Visjoner er et meget effektivt hjelpemiddel for å sette og nå mål. Visjonsprosesser kan være for individer, grupper og organisasjoner. IPO har utviklet en anerkjent metode for visjonsprosesser.

Strategiprosesser
For å samordne og bruke bedriftens ressurser optimalt, er det nødvendig med strategisk tenkning og strategisk handling.

Vår spesialitet er å kombinere kreative og strategiske prosesser.

Etisk utvikling
Etikken er en organisasjons grunnmur. Den må være solid.
IPO kan bidra med flere tiltak for utviklingen av en bedrifts etikk. Også annet av det IPO
kan bidra med, kan styrke etikken i en organisasjon..

Verdiregnskap
Verdiregnskap er en måte å spesifisere og kvantifisere de verdiene bedriften vil nå. Det kan være etiske og andre verdier. Verdiregnskap inkluderer ofte flere typer prosesser som idédugnader og forskjellige former for undersøkelser.

Møteledelse
Møteledelse er en enkel form for prosessledelse. IPO kan bidra med erfarne møteledere som kan lede møter på en uhildet, effektiv og hensynsfull måte.

Reflekterende prosesser
IPO mener at et av hovedprinsippene for læring og utvikling er at vi reflekterer over egne og andres erfaringer. Mange av de øvrige prosessene kan også brukes til gjennomtenkning og andre former for refleksjon. I tillegg bruker IPO en rekke andre refleksjonsprosesser.

Arbeidsprosesser
IPO kan lede forskjellige typer arbeidsprosesser i grupper og for hele organisasjoner. Ved hjelp av hensiktsmessige arbeidsmåter og god ledelse kan både effektiviteten, kvaliteten og arbeidsgleden økes. Vi bruker da i hovedsak prosesser som beskrevet over.

Erfaringslæring
IPO mener at den viktigste form for læring og utvikling skjer via det daglige arbeid. Å kombinere arbeidsprosesser med undervisning og refleksjon, kan gi langt større utbytte enn hvis en gjør dette hver for seg. IPO kan bidra til bedre “på-jobben-læring”.

 

Vi tilbyr

Prosesser for enkeltmennesker, grupper og organisasjoner

IPO kan bidra med prosessledere til oppdragsgivers egne prosesser.

Vi leder også prosesser der det inngår deltakere fra f.eks. kunder, leverandører eller utenforstående fagfolk.

IPO behersker en rekke forskjellige prosesser. Enkelte av disse er nærmere beskrevet andre steder på IPOs hjemmeside. På denne siden, venstre spalte, gjennomgås kort:

 • Idédugnader

 • Problemløsning

 • Kreative prosesser

 • Visjonsprosesser

 • Strategiprosesser

 • Etisk utvikling

 • Verdiregnskap

 • Møteledelse

 • Reflekterende prosesser

 • Arbeidsprosesser

 • Erfaringslæring

 

På hjemmesiden finner du

Svært mye av stoffet på IPOs hjemmeside har med prosesser å gjøre.

I spalten helt til venstre på denne siden finner du en oversikt over forskjellige typer prosesser, med lenker til flere opplysninger på hjemmesiden.

Mange av artiklene på litteratursiden tar også for seg forksjellige typer prosesser.

Siden med
Gode råd
illustrerer oppgaver som kan brukes i refleksjonsprosesser individuelt eller i grupper.