uttalelser

Tidligere oppdragsgiveres uttalelser

Under følger noen uttalelser vi har fått skriftlig fra våre oppdragsgivere.

Samarbetet utmynnade i en bred genomlysning av bolaget och dess verksamhet där samtliga medarbetare, kunder och leverantörer engagerades. Vi fick hjälp til att se vår potensial och fick stöd för att starta förandringsprosesser som inte stannade upp när konsulenterna lämnade företaget uten fortsatte av egen kraft. På kort sikt skapades et stort engagement och en förandringsbenägenhet. På lang sikt har vi lyckats genomföra ett antal utvecklingsprosjekt och flera medarbetare har fått möjlighet att växa i jobbet och som människor. Rolf Dackheden och Leif-Runar Forsth är olika som människor men kompletterar varandra väl. Jag uppskattade deras teoretiska kvalifikationer kopplade till konkret praktisk använding.

* * *

IPO AS hjalp oss med å analysere vår situasjon og å finne fram til hva som kunne gjøres. IPO AS ved Bodil Nordvik, Leif-Runar Forsth og Hans Arne Paulsen, har bistått oss bl.a. med følgende:

  • En analyse av situasjonens styrke og svakheter ved hjelp av samtaler, spørreundersøkelser og kreative idédugnader.
  • Et lederutviklingsprogram for samtlige ledere inkludert de sentrale tillitsvalgte. Toppledergruppen deltok først på samlinger med de andre lederne og hadde så separate samlinger.
  • Utvikling av visjon og verdigrunnlag.
  • Utarbeide og gjennomføring av et opplegg for verdiregnskap. Dette inkluderte kreative møter med ansatte, kunder og leverandører, utarbeidelse og analyse av spørreundersøkelser, ledelse av idédugnader m.m.
  • Direkte rådgivning av meg som daglig leder.

Jeg er svært fornøyd med IPO’s innsats. Jeg vil spesielt fremheve deres arbeid som prosesskonsulenter. Dvs. hvordan de via ledede prosesser gjør bruk av de menneskelige ressurser vi faktisk selv hadde, og vi bedre blir i stand til på bruke disse.

Som en konklusjon vil jeg si at IPO AS har gjort et meget solid inntrykk.

* * *

Kurs og konsulentfirmaet IPO AS ved Bodil Nordvik og Leif-Runar Forsth har bistått oss med omorganisering, organisasjonsutvikling og opplæring i over mer enn tre år. Dette arbeidet har inkludert følgende:

  • Rasjonaliseringer av strukturen i organisasjonen. Dette kom etter en toårig prosess der alle ansatte og tillitsvalgte kunne delta med forslag og vurderinger.
  • Innføring av en ny, mer demokratisk og flatere organisasjonsstruktur. Også her ble det brukt involverende prosesser der alle ansatte deltok. Interne og eksterne evalueringer har vist at både prosessene og resultatene har vært meget vellykket så langt.
  • Etikken står sentralt i vår organisasjon. Det var derfor viktig å få utviklet gode etiske retningslinjer for tillitsvalgte og ansatte. Prosessen for dette var også god og involverende.
  • IPO har i disse prosessene arbeidet tett sammen med en rekke ansatte og tillitsvalgte. Jeg har opplevd IPO som godt kompetente når det gjelder den type prosesser og oppgaver de har bistått oss med. Jeg er meget fornøyd med samarbeidet, IPOs bistand og resultatene av dette. IPOs medarbeidere har vist høy faglig standard, kombinert med utviklet profesjonsetikk, noe som har vært viktig for oss.

Den personlige rådgivning og bistand jeg som leder har fått under de nevnte omorganiserings- og organisasjonsutviklingsprosessene, har også vært svært verdifull for meg.

* * *

Resultatet av samarbeidet er at vi har fått tilført kunnskap og ferdigheter som vi ikke hadde greid å skaffe oss alene. Vi har fått redskaper for kreativ problemløsning som stadig brukes.

***

Prosjektering av Lahaugmoen kurs- og kompetansesenter(LKKS)

Under prosjekteringen av LKKS høsten 2004 deltok representanter fra IPO som konsulenter.

Prosjekteringen startet med en idédugnad og endte opp med at en gruppe utvalgte personer skisserte anlegget slik det senere ble bygget. IPO ble leid inn som konsulenter under hele denne prosessen.

IPOs arbeidsmetoder var i hovedsak kreative metoder. Denne type prosesser viste seg å gi gode kvantitative og kvalitative resultater. Dette førte til at vi brukte kortere tid enn beregnet samtidig som det sikret at vi fikk de innspill denne jobben krevde. Igjen førte dette til at anlegget senere innfridde de krav mannskapene og ledelsen hadde til treningssenteret.

Disse kreative metodene førte også til at vi senere gjorde svært få feil under anleggstiden og byggingen av anlegget. Den dag i dag er senteret stort sett slik det ble planlagt og senere bygget.

Konsulentene fra IPO var Bodil Nordvik og Leif Runar Forsth. Disse var sentrale i både planleggingen og prosjekteringen av senteret. Begge fremkom som faglig dyktige og fine samarbeidsparter.

Vennlig hilsen

Rolf S Nordberg                                           Finn-G. Abildsnes

Avdelingssjef, Beredskapsavdelingen          Overbrannmester og leder av prosjekteringen av LKKS

Brann- og redningsetaten Oslo Kommune