organisasjonsutvikling

IPOs organisasjonsutvikling

Utvikling av organisasjoner

Stikkordsmessig kan et opplegg for organisasjonsutvikling inneholde følgende deler

1 Innledende samtaler
En viktig del av forarbeidet er samtaler med ledere og andre nøkkelpersoner. Dette for å:

 • Identifisere behov og muligheter.

 • Gi oppdragsgiver et inntrykk av IPO og hva vi kan bidra med.

 • Klargjøre om oppdragsgiver og IPO passer sammen for de aktuelle oppgaver.

 • Få en første avklaring av hva som kan og bør gjøres, inkludert mulige omfang og ressurskrav.

 • Få idéer til det videre arbeid.

2 Litteraturstudier
IPO vil så gå gjennom litteratur fra bedriften for å få en bedre forståelse av denne, hva som tidligere er gjort og hvilke planer som foreligger. Litteratur kan være: Årsrapporter, strategidokumenter, planer, brosjyrer, analyser og rapporter fra/om bedriften, håndbøker og annet som viser hva bedriften er og hva den driver med.

3 Innledende undersøkelser
Dette for bedre klargjøring av behov og muligheter. Undersøkelsene kan bestå av en eller flere:

 • Samtaler med ledere og andre medarbeidere.

 • Intervjuer med medarbeidere, kunder, leverandører og andre.

 • Spørreundersøkelser med tilsvarende grupper.

 • Gruppeprosesser inkludert idédugnader.

4 Identifikasjon, klargjøring og prioritering av behov
Ut fra de foregående trinn kan IPO, sammen med bedriften, identifisere:

 • Hvilken situasjon bedriften er i.

 • Styrker og svakheter.

 • Muligheter, problemer, utfordringer og farer.

Det er vanligvis ikke mulig å gjøre noe med alt en kunne ønske. En viktig del av denne del av prosessen, er derfor å velge hva som er viktigst å prioritere.

5 Utarbeide og vedta forslag til tiltak
Ut fra de foregående trinn kan IPO, sammen med bedriften, utarbeide forslag til hva som kan gjøres. IPO vil også komme med vurderinger av effekten av de forskjellige tiltak og hvilke fordeler og ulemper de kan medføre.
Ofte er det aktuelt med flere alternativer. Det kan også være nødvendig med prioritering mellom de enkelte forslag.
Forslagene vil føre til en plan for hva som skal gjøres, inkludert en framdriftsplan med ressurs- og kostnadsbehov.

6 Iverksettelse av tiltak
Eksempler på hva som kan inngå i en slik organisasjonsutvikling er:

 • Klargjøring av bedriftens idé, hensikt og overordnede mål.

 • Visjonsbygging.

 • Strategiutvikling.

 • Klargjøring av verdier, inkludert etikk.

 • Innføring, utvikling eller forbedring av arbeidsformer.

 • Rådgivningsprosesser.

 • Utvikling av grupper.

 • Kurs.

 • Prosesser og arbeidsseminar.

 • Andre bidrag fra IPO.

7 Evaluering av tiltak
En slik prosess for organisasjonsutvikling bør inneholde klare mål. En del av prosessen vil være å evaluere i hvilke grad disse målene er nådd.
For større og langvarige utviklingsprosesser, vil det kunne foregå en kontinuerlig prosess der deler av de foregående ledd gjentas. F.eks. vil en evaluere virkningen av et tiltak før en planlegger og igangsetter videre tiltak.

 

Vi tilbyr

Et helhetlig opplegg eller enkelte tiltak
IPO kan bistå med helhetlige opplegg for organisasjonsutvikling. Vi kan også bidra med mer enkeltstående tiltak som:

 • Kurs.

 • Prosessrådgivning.

 • Prosjektutførelser.

 • Prosjektledelse.

 • Utvikling av ledere og ledergrupper.

 • Utvikle manualer m.m. for medarbeidersamtaler, kreativitet og andre prosesser.

De fleste av IPOs opplegg forutsetter et nært samarbeid mellom oppdragsgiver og IPO.

Utvikling av den enkelte medarbeider
En viktig del av en bedrifts utvikling, er utviklingen av den enkelte medarbeider. Denne kan bestå av at den enkelte deltar i:

 • Kurs.

 • Organisasjonsutviklingsprosesser. Se under.

 • Utvikling av grupper.

 • Individuell rådgivning.

 

 

På hjemmesiden finner du

IPOs litteraturside inneholder mye stoff som kan være nyttig for deg som vil lære mer om utvikling av organisasjoner. Bruk menyvalget:

Litteratur

Mange av sidene på IPOs hjemmeside som viser en del av det vi kan bidra med, inneholder også nyttige kunnskaper om organisasjonsutvikling.

Eksempler på aktuell litteratur fra Litteratur siden er:

Moderne organisasjonsformer
av Terje Kato Stangeland
PDF-filen for denne:
Moderne organisasjonsformer

Menneskesyn i moderne organisasjoner
av Terje Kato Stangeland,
PDF-filen for denne:
Menneskesyn i moderne organisasjoner

Humanagements undersøkelsesmetoder
av Terje Kato Stangeland
PDF-filen for denne:
Humanagements undersøkelsesmetoder

Evaluering av programmer for organisasjonsutvikling
av Leif-Runar Forsth